Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1027 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1026 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1025 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-06
А/1024 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай байгуулах тухай 2018-11-05
А/1021 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01
А/1020 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-11-01
А/1018 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01
А/1016 Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-01
А/999 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-24
А/997 Цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2018-10-19
А/996 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-18
А/995 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-18
А/994 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-18
А/992 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-10-18
А/991 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-18
А/990 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-18
А/989 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2018-10-18
А/988 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-10-18
А/985 Нийслэлийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай 2018-10-18
А/984 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-18