Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/945 Тооллого явуулах тухай 2017-12-08
А/944 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-08
А/943 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-08
А/941 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-07
А/940 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга байгууламж хасаж, актлах тухай 2017-12-06
А/939 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-06
А/937 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-05
А/936 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-05
А/935 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-05
А/934 Комисс байгуулах тухай 2017-12-04
А/932 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай 2017-12-04
А/931 Нийслэлийн салбар хороо байгуулах тухай 2017-12-01
А/923 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-12-01
А/922 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-01
А/921 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-12-01
А/920 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-12-01
А/919 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-01
А/917 Суурьшлын бүсийн хязгаар тогтоох тухай 2017-11-30
А/916 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-11-30
А/915 Дүрэм батлах тухай 2017-11-30
http://ulaanbaatar.mn