Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/580 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-07-23
А/579 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2021-07-23
А/578 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2021-07-23
А/577 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-07-23
А/565 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2021-07-19
А/561 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/560 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/559 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/558 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/557 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/553 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 2021-07-09
А/551 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-07-09
А/550 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-07-09
А/546 Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2021-07-08
А/542 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-07
А/532 Нийслэлийн өмчид 4 барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2021-07-05
А/531 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-07-05
А/529 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-02
А/528 Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021-07-02
А/509 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2021-06-25