Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1248 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-11-18
А/1242 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-12
А/1241 Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-11-11
А/1237 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-10-23
А/1236 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-10-23
А/1235 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-10-23
А/1233 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-10-23
А/1232 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-21
А/1230 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-10-21
А/1229 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-10-21
А/1227 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1226 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1225 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-21
А/1224 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-10-21
А/1223 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-21
А/1222 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-10-21
А/1221 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-10-21
А/1220 Сайжруулсан түлшний тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-21
А/1219 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай 2020-10-21
А/1218 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-21