Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

2014-08-07 00:00:00
2014 оны 08сарын 07 өдөр                                                                       дугаар А/684                                                       Улаанбаатар хот
  
 
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
 
 
 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
Нэг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар, барилгажилтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий  “Газар, барилгажилтын зөвлөл”-ийн  бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
 
Хоёр. Зөвлөлийн үйл ажиллагааг батлагдсан бүрэлдэхүүнээр явуулж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор бөгөөд нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар /Н.Нацагдорж/-т даалгасугай.
 
           
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
08 дугаар сарын 07 -ны өдрийн
А/684 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ГАЗАР, БАРИЛГАЖИЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Зөвлөлийн дарга:              Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан Орлогч дарга
Орлогч дарга:                      Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Захиргаа, Хууль, Хяналтын асуудал хариуцсан Орлогч дарга
Гишүүд:                              Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Орлогч дарга
                                             НЕТГ-ын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын  Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Газрын эзэмшил, ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Хот байгуулалт, газрын кадастр, мэдээллийн хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын албаны дарга
                                             НЕТГ-ын Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Дэд бүтцийн хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтсийн дарга
                                             НЕТГ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга
                                             НӨХГ-ын Кадастрын хэлтсийн дарга
                                             НӨХГ-ын Хуулийн  хэлтсийн дарга
                                             НӨХГ-ын Үнэлгээ, төлбөрийн  хэлтсийн дарга
                                             НӨХГ-ын Газар чөлөөлөх хэлтсийн дарга
Нарийн бичиг:                  НЕТГ-ын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                             НЕТГ-ын Газрын эзэмшил, ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                             НЕТГ-ын Дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн