Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай

2014-08-05 00:00:00
2014 оны 08 сарын 05 өдөр                                                                        дугаар А/681                                            Улаанбаатар хот
 

Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 18/19 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:     
 
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 8,9,11,28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4,6 км авто  замын зурваст орсон иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын хөрөнгийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Хавсралтад дурьдсан 16 иргэнд олгох 373955694 /гурван зуун далан гурван сая есөн зуун тавин таван мянга зургаан зуун ерэн дөрвөн/ төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг  нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар / Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай.
 
4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болгосугай.                                                                                    
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                    Н.БАТАА

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
08 дугаар  сарын 05-ны өдрийн          
А/681 дүгээр захирамжийн хавсралт
                                                                                                                                                                                
 
 
 “ХУВЬСГАЛЧДЫН ГУДАМЖНЫ” ЗУРАГТЫН ШИНЭ ЭЦСЭЭС БАЯНХОШУУНЫ УУЛЗВАР ХҮРТЭЛХ 4.6 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 8,9,11,28 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                   
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэр
ийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ
/м2/
Үнэ /төгрөг/      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1

Сэрээнэндорж Тунгалагтамир
 /ХА73020236/
 
 
СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1- 24
 
 
 
 
 
1606484
 
 
22 м2
 
 
 
290400
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1946884
 
2
 
Тойруул
Мөнхнасан
/ОЭ75070660/

СХД-ийн 11-р хороо Мандал
11- 189б
 
 
 
 
 
1202092
 
 
38 м2
 
 
501600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1753692
 
 
 
 
 
3
Мижид
Болдбаатар /ИЙ86080811/
СХД-ийн 28-р хороо Ногоончулуут 5-5  
 
 

1697845
 

10 м2
 
 
13200
 
 
 
Өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1879845

4

 

Пүрэвдорж
Сүхмаа /УХ68010501/
 

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-9
 
 
 
 
 
727582
 
 
18 м2
 
 
237600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1015182
 
5

Юра
Энхбаяр /АЯ66021299/

СХД-ийн 11-р хороо Мандал
12-204
 
 
 


695948
 
 
11 м2
 
 
145200
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
891148
 
6
 
Галданням Янжинлхам /ЗН50072101/

СХД-ийн 11-р хороо Овоот
1-25б
 
 
 
 
 
1236386
 
 
23 м2


303600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000


1589986
 
7

Шаравсамбуу Пагмажав /ЧБ34030802/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-13
 

17269317
 
 
29 м2


382800
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000


17702117
 
8

Дорж
Ганхуяг /ЧЗ73092352/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-10


35239225
 


731242


8 м2


105600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000


36126067
 
 
 
 
 
9

Жигжидсүрэн Алтантуяа /ЗН50072101/

СХД-ийн 28-р хороо Ногоончулуут 5-4
 

1170458


102 м2


1346400


өмчилсөн


50000


 2566858
 
10

Лэгжир
Алтанцэцэг
/ЦЮ44030100/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагааны
12-7
 
 
46151878
 
 
9218902
 
 
134 м2
 
 
1768800
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
57189580
 
11

Бодин
Батмөнх
/ЧГ41071094/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 28
   

1521796
 

67 м2884400
 
 
өмчилсөн
 
 
50000


2456196
 
12

Баянбаатар
Баярсайхан
/ЧЛ70122571/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагааны
12-1


60435313


3490797


37 м2


488400


өмчилсөн


50000


64464510
 
13

Ичинхорлоо
Нэргүй
/ЧВ61050318/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагааны
12-40
 

942 805
 
 
54 м2
 
 
712800
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
1705605
 
14

Цэнджав
Даланцагаан
/ХЗ57030374/

СХД-ийн 11-р хороо Мандал
12-206


48000000
 
 
2392824
 
 
95 м2
 
 
1254000
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
50442824
 
15

Самдан
Жавзмаа
ЙИ77032401

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1- 27
 
 
128136776
 
 
1203224
 
 
50 м2
 
 
660000
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
130050000

16

Бямбасүрэн
Батбаатар

СХД-ийн 28-р хороо Ногоончулуут 1-40
 
 
   
 
161 м2
 
 
2125200
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
2175200
 
 
Нийт-16
 
 
317963192
 
 
45107702
 
 
859 м2
 
 
11338800
 
 
 
 
800000
 
 
373955694