Нөхөх олговор олгох тухай

2014-08-05 00:00:00
2014 оны 08 сарын 05 өдөр                                                                 дугаар А/667                                              Улаанбаатар хот
 
 
 Нөхөх олговор олгох тухай
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны Бага сургуулийн барилгын байршил тогтоох тухай 9/35 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 18/19 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:    
 
1. Нийслэлийн төвсийн хөрөнгө оруулалтаар Баянзүрх дүүргийн 19 хороо, Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт тус тус шинээр баригдах бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газарт орсон иргэдийн өмчлөлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгө болон газрын нөхөх олговрын хөрөнгийн хэмжээг 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
 
2. Хавсралтад дурьдсан 20 иргэнд олгох 1 089 861 936 /нэг тэрбум наян есөн сая найман зуун жаран нэгэн мянга есөн зуун гучин зургаа / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
3. Иргэдийн өмчлөлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
4. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлд үүрэг болгосугай.  
                                                                          
                     
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                           Н.БАТАА               

 
 
Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны                    
08 дугаар сарын 05-ны өдрийн          
А/667 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН ДУНД
СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА БАРИХ БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН
ИРГЭДИЙН ӨМЧИЛСӨН ГАЗАР, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Сургууль, Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ  /м2/ Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Энхтуяа
Оюунзул
/МО83010903/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз
18а-475 тоот
18 192 000   382м2 16 808 000 өмчилсөн - 35 000 000
2 Ноост
Тогтох
/ОЭ67110504/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 17а-641б тоот 86 570 483   589м2 25 916 000 өмчилсөн - 112 486 483
3 Жамъян
Цэрэндулам
/ЙС74060521/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 17а-641а тоот 24 248 000   358м2 15 752 000 өмчилсөн - 40 000 000
4 Сүрэнхүү
Пүрэвсүрэн
/ЧВ82122365/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 18а-463б тоот 38 236 000   381м2 16 764 000 өмчилсөн - 55 000 000
5 Цэрэнсамбуу
Батбаяр
/ЦА59050113/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 17а-463 тоот 67 182 205   515м2 22 660 000 өмчилсөн - 89 842 205
6 Батсуурь
Наранбат
/ПЮ79121815/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 17а-462а тоот 24 236 611 13 725 586 516м2 22 704 000 өмчилсөн - 60 666 197
7 Ганбат
Халиун
/ХО70111104/
БЗД 19 дүгээр хороо Цайз 18-474 тоот 20 175 844  
 
502м2 22 088 000 өмчилсөн - 42 263 844
8 Батхүү
Лхагвадорж
/ХД83040616/
БЗД 19 хороо Цайз 17а-461 тоот 20 847 421 3 335 649 398м2 17 512 000 өмчилсөн - 41 695 070
9 Тогтохбаяр
Нарантуяа
/УК59050708/
БЗД 19 хороо Цайз 18-472 тоот 67 080 117   396м2 17 424 000 өмчилсөн - 84 504 117
10 Батаа
Мөнх-эрдэнэ
/КН62022872/
БЗД 19-р хороо Цайз 18а-476 тоот   4 015 263 613м2 26 972 000 өмчилсөн - 30 987 263
11 Маам
Ганчулуун
/ТИ63040477/
БЗД 19-р хороо Цайз 17а-460 тоот 30 335 404 4 897 618 379м2 16 676 000 өмчилсөн - 51 909 022
12 Жанцандорж
Саранцэцэг
/НШ64070966/
БЗД 19-р хороо Цайз 18а-472б тоот   22 488 000 398м2 17 512 000 өмчилсөн - 40 000 000
 
 
Нийт дүн-12 - 397 104 085 48 462 116 5427 м2 238 788 000   - 684 354 201
                                                  
                                                                                     
                                                                                                                          
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
08 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/667 дугаар захирамжийн 2 дугаар  хавсралт
 
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНД БАРИГДАХ БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
 
Д/д
Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Сургууль, Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ Эдэлбэрийн
хэлбэр
 
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг/
Үл хөдлөх хөрөнгө Эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Юмжав
Энхзориг
/ ХЛ 81091473/
Чингэлтэй дүүрэг
 12-р хороо, Булгийн
19-1152А тоот
58 471 012         -    700м2 30 800 000 өмчилсөн - 89 271 012
2 Жалбуу
Рэнцэнмядаг
/ НЙ83060105/
Чингэлтэй дүүрэг
 12-р хороо, Булгийн
19-1152 тоот
         -         -  308м2          - өмчилсөн - 13 552 000
 
3
Мягмар
Эрдэнэцог
/ ХЗ 70071577/
Чингэлтэй дүүрэг
 12-р хороо, Булгийн
19-1153 тоот
         - 2 206 747  535м2 23 540 000 өмчилсөн - 25 746 747
4 Жадамба
Мөнгөнгарал
/ УЮ 71061204/

 
 Чингэлтэй дүүрэг
 12-р хороо, Булгийн
19-1142 тоот
12 774 460          -   700м2 30 800 000 өмчилсөн - 43 574 460
5 Дарьсүрэн
Ундрах
/ УХ 66102219/
Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо, Булгийн 19-1144  тоот           - 3 176 256  700м2 30 800 000 өмчилсөн - 33 976 256
6 Отгонбаяр
Цэвэгсүрэн
/НР79061769/
Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо, Булгийн 19-1151а тоот 40 286 539 - 308м2 13 552 000 өмчилсөн - 53 838 539
            Нийт-6 111 532 011 5 383 003 3251 м2 143 044 000   - 259 959 014
 
                                                                                                                             
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
08 дугаар сарын 05 -ны өдрийн
А/667 дугаар захирамжийн 3 дугаар  хавсралт
 
 
 
 
 
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНД БАРИГДАХ БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИХ
БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
Д/д
Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Сургууль, Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ Эдэлбэрийн
хэлбэр
 
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг/
Үл хөдлөх хөрөнгө Эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чулуунбат
Шийлэгсүрэн
Чингэлтэй дүүрэг
 17-р хороо, Зүрх-Уул 4-1 гудамж, 3 тоот
-   1 400 000    550м2 24 200 000 Өмчилсөн 0 25 600 000
2 Чулуунбат
Цэрэндолгор
Чингэлтэй дүүрэг
 17-р хороо, Зүрх-Уул 4-1 гудамж, 2 тоот
88 148 721 -    700м2 30 800 000 Өмчилсөн 0 119 948 721
     Нийт дүн-2   88 148 721 1 400 000 1250м2 55 000 000   0 145 548 721