Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэж авах тухай

2014-07-25 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 25                                                                        А/641                                                                              Улаанбаатар  хот
 
Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө
бүртгэж авах тухай
 
 
            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай” 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
           1. Монгол Улсын Засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны хооронд 1997 онд байгуулсан МОН-1548/SF/ дугаартай зээлийн гэрээний дагуу 1998 оноос үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн “Дулааны үр ашиг” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн ажлын явцад нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид суурилагдсан 1 640 038 348 /нэг тэрбум зургаан зуун дөчин сая гучин найман мянга гурван зуун дөчин найман/ төгрөгийн балансын үнэтэй, 1 244 580 302 /нэг тэрбум хоёр зуун дөчин дөрвөн сая таван зуун наян мянга гурван зуун хоёр/ төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй, 395 458 046 /гурван зуун ерэн таван сая дөрвөн зуун тавин найман мянга дөчин зургаан/ төгрөгийн үлдэгдэл өртөгтэй тоног төхөөрөмжийг хавсралтын дагуу нийслэлийн өмчид бүртгэж авахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т  даалгасугай. 
 
           2. Нийслэлийн өмчид шилжин ирж буй хөрөнгөд хамаарах зээл, зээлийн хүү, хуримтлагдсан элэгдлийн асуудлаар “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-тай тооцоо нийлж, ашиглалтын шаардлага хангасан, хэвийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, тоноглолыг нийслэлийн өмчид хүлээн авах,  холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх, тайлан балансад нь тусгуулж, ашиглалт, засвар үйлчилгээг нь хариуцуулах ажлыг зохион байгуулахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /Ч.Бямбажав/-т даалгасугай.
 
             3. Урт хугацаат зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрөөс дээрх тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад 2013 оныг дуусталх хугацаанд үүссэн 1 244 580 302 /нэг тэрбум хоёр зуун дөчин дөрвөн сая таван зуун наян мянга гурван зуун хоёр/ төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдлийг хассан дүнгээр 590 701 344 /таван зуун ерэн сая долоон зуун нэг мянга гурван зуун дөчин дөрвөн/ төгрөгийн урт хугацаат зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрийг нийслэлд шилжүүлэн авч зээлийн гэрээг Сангийн яамтай байгуулах ажлыг зохион байгуулахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /Ч.Бямбажав/-т даалгасугай.
 
         4. Нийслэлийн төсвийн байгууллагуудын болон аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын  балансанд шилжин ирж буй тоног төхөөрөмжид хамаарах урт хугацаат зээл, зээлийн хүүг төлөх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг харьяалагдах салбарын сайдуудын багцын 2015 оны төсвийн төсөлд тусгуулж шийдвэрлүүлэхийг нийслэлийн төсвийн байгууллагуудын удирдлагуудад, мөн энэхүү зардлыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгаж батлуулж ажиллахыг аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын захирлуудад тус тус даалгасугай.
 
           5. Орон сууцны ашиглалт хариуцсан байгууллагуудад шилжиж ирж буй тоног төхөөрөмжид хамаарах урт хугацаат зээл, зээлийн хүү төлөлтийн болон дээрх тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний зардлыг тооцуулсан тарифийг Эрчим хүчний зохицуулах хороогоор батлуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /Ч.Бямбажав/-т даалгасугай.
 
            6. Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Н.Батаад үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                          Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны 
                                                                                                 .................сарын ........-ны өдрийн
 ...................захирамжийн хавсралт
  
НИЙСЛЭЛИЙН   ӨМЧИД ШИЛЖҮҮЛЖ АВАХ   "ДУЛААНЫ ҮР АШГИЙН ТӨСӨЛ"-ИЙН ХҮРЭЭНД БИЙ БОЛСОН ХӨРӨНГӨ, ЗЭЭЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

/төгрөгөөр/
Эзэмшигчийн нэр  Хөрөнгийн нэр  Хүчин чадал Тоо хэмжээ  Нэг бүрийн үнэ      Балансын үнэ   Хуримтлагдсан элэгдэл /2013 он дуустал/  Үлдэх өртөг /Нийслэлийн өмчид бүртгэх үнэ/   2032 он хүртэлх зээлийн хүү  Нийслэлд шилжин ирж буй урт хугацаат зээл, зээлийн хүүгийн төлбөр  
 
1. Нийслэлийн өмчит байгууллагуудад суурилагдсан тоноглолын жагсаалт  
1 БГД. 51-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.70  1            21,946,609           28,035,076            23,164,111          4,870,965          2,921,927              7,792,892   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.70  1              6,088,467   
2 БЗД. 69-р сургууль /Ич идэр/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.70  1            21,946,609           28,035,076            23,164,111          4,870,965          2,921,927              7,792,892   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.70  1              6,088,467   
3 БЗД. 14-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
4 БЗД. 21-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
5 БЗД. 115-р цэцэрлэг Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.20  1            11,005,789           11,005,789              6,907,753          4,098,036          1,627,950              5,725,986   
6 СБД. 25-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.20  1            11,005,789           11,005,789              6,907,753          4,098,036          1,627,950              5,725,986   
7 СБД. 31-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.30  1            12,696,806           12,696,806            10,559,827          2,136,979          1,308,124              3,445,103   
8 СБД. 1-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
9 СБД. 2-р цэцэрлэг Холигч             насос      0.05  1              4,702,905             4,702,905              2,919,676          1,783,228             702,702              2,485,930   
10 ХУД. 18-р сургууль Байшин хоорондын балансан хаалт   1              1,723,318             1,723,318              1,098,603             624,716             251,177                 875,892   
11 ЧД. 50-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
12 ЧД. 9-р цэцэрлэг Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.12  1              9,919,919             9,919,919              8,326,895          1,593,024          1,005,180              2,598,204   
13 ЧД. 23-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
14 БГД-ийн Цагдаагийн хэлтэс Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
15 БЗД. Улаанбаатар хотын музей Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.05  1              8,774,506             8,774,506              5,520,845          3,253,661          1,294,923              4,548,584   
16 БЗД-ийн ЗДТГ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
17 СБД. Усан спорт сургалтын төв Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.20  1            11,005,789           13,090,324              8,618,792          4,471,532          1,847,698              6,319,230   
Агааржуулах системийн  балансан хаалт
 
     0.70  1              2,084,536   
18 СБД-ийн ЗДТГ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
19 СБД. Хүүхдийн ордон  
Халаалтын цогц төхөөрөмж
     2.00  1            54,778,351           64,874,762            52,067,332        12,807,430          7,099,369            19,906,800   
 
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж
     2.00  1              5,927,340   
Агааржуулах системийн  балансан хаалт
 
     0.70  2              4,169,071   
20 СБД. Хүүхдийн урлан бүтээх төв Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.70  1            21,946,609           28,035,076            23,164,111          4,870,965          2,921,927              7,792,892   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.70   1          6,088,466.51  
21 СБД. Яаралтай тусламжийн төв Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.70  1            21,946,609           28,035,076            23,164,111          4,870,965          2,921,927              7,792,892   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.70  1              6,088,467   
22 СБД. 1-р төрөх Халаалтын цогц төхөөрөмж      2.00  1            54,778,351           85,351,778            63,946,161        21,405,617        10,342,453            31,748,070   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      2.00  1              5,927,340   
Холигч             насос      0.20  1              6,018,216   
     0.10  1              5,339,636   
     0.40  1              7,270,019   
     0.20  1              6,018,216   
23 СБД. Нацагдоржийн номын сан Агааржуулах системийн  балансан хаалт      0.48  2              3,687,233             3,687,233              3,026,572             660,661             388,702              1,049,363   
24 СБД-ийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Холигч             насос      0.30  1              6,619,351             6,619,351              4,109,460          2,509,891             989,053              3,498,944   
25 СБД. Нийслэлийн төр захиргааны 5-р байр /Хүүхдийн төлөө газар/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.50  1            44,206,051           50,294,519            41,174,330          9,120,189          5,325,880            14,446,069   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.50  1              6,088,468   
26 СХД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг /Хүүхдийн тасаг/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.50  1            44,206,051           50,294,519            41,174,330          9,120,189          5,325,880            14,446,069   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.50  1              6,088,468   
27 СХД. БГХӨСТөв /Гоц халдварт/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.50  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
28 ЧД. Нийслэлийн ЗДТГ /Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын төв ордон/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.30  1            12,696,806           12,696,806            10,559,827          2,136,979          1,308,124              3,445,103   
29 ЧД. НӨХГ. Төр захиргааны 4-р байр /Бизнес хөгжлийн төв/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.80  1            36,687,305           42,775,772            35,342,852          7,432,919          4,458,443            11,891,362   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.80  1              6,088,467   
30 ЧД. Төр захиргааны 2-р байр  ЧД-ийн ЗДТГ Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
31 ЧД-ийн Цагдаагийн хэлтэс Холигч             насос      0.20  1              6,018,216             6,018,216              3,736,259          2,281,957             899,233              3,181,190   
32 ЧД. НӨХГ-ын Урт цагаан үйлчилгээний төв Холигч             насос      0.20  3            18,054,647           18,054,647            11,208,778          6,845,870          2,697,698              9,543,568   
33 СБД. Автобус-3 контор Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.30  1            12,696,806           12,696,806             10,559,827          2,136,979          1,308,124              3,445,103   
34 СБД. Автобус-3 гараж Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  1            19,053,217           19,053,217            16,835,105          2,218,112          1,745,497              3,963,609   
35 СХД. Цахилгаан тээвэр компани Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.30  1            12,696,806           20,203,217            15,588,738          4,614,479          2,348,598              6,963,077   
Агааржуулах системийн  балансан хаалт      0.48  1              1,843,616   
     7.00  1              5,662,795   
36 СХД. Цэвэрлэх байгууламж /Ус сувгийн удирдах газар/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.50  1            44,206,051           50,294,519            41,174,330          9,120,189          5,325,880            14,446,069   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.50  1              6,088,468   
37 ХУД. Автобус-1 компани Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.70  1            21,946,609           28,035,076            23,164,111          4,870,965          2,921,927              7,792,892   
Агааржуулах системийн  балансан хаалт      0.70  1              6,088,467   
ДҮН                846,542,267         846,542,267          685,535,646      161,006,620        91,293,244          252,299,865   
2. Орон сууцны эзэмшлийн  салаа шугамнаас холбогдсон хэрэглэгчдэд суурилуулсан тоноглолын жагсаалт  
1 Батдулаан-Өргөө ОНӨААТҮГ ЧД. Нийслэ-лийн Онцгой байдлын газар /Аврах анги/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      3.00  1            70,291,715           76,219,055            53,299,261        22,919,793        10,072,812            32,992,605   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      2.00  1              5,927,340   
2 Ганга өргөө ОНӨААТҮГ ТЗ ЦТП-8 Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.48  2            38,106,434           38,106,434            33,670,210          4,436,224          3,490,994              7,927,218   
3 Дэнж найрамдал-Өргөө ОНӨААТҮГ 15-р хороолол ЦТП-6 Халаалтын цогц төхөөрөмж      4.00  1            78,031,316           85,514,920            53,340,881        32,174,039        12,722,273            44,896,312   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      4.00  1              7,483,604   
15-р хороолол ЦТП-7 Халаалтын цогц төхөөрөмж      3.00  1            70,291,715           77,775,320            49,016,777        28,758,543        11,460,050            40,218,593   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      3.00  1              7,483,605   
4 Зүүн Сэлбэ-Өргөө ОНӨААТҮГ СБД. 2-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      3.00  1            70,291,715           77,775,320            48,268,417        29,506,903        11,624,690            41,131,593   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      3.00  1              7,483,605   
5 СБД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг Халаалтын цогц төхөөрөмж      3.00  1            70,291,715           90,194,361            55,785,986        34,408,375        13,522,670            47,931,045   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      3.00  1              7,483,605   
Холигч             насос      0.30  1              6,619,351   
     0.08  1              5,799,690   
6 СБД. Соёлын төв өргөө Халаалтын цогц төхөөрөмж      4.00  1            78,031,316           98,244,653            61,772,711        36,471,942        14,507,974            50,979,916   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      4.00  1              7,483,604   
Агааржуулах системийн  балансан хаалт      0.48  2              3,687,233   
     2.00   2              6,089,678   
     1.50  1              2,952,822   
7 4-р сургууль /Батхүрэл/ Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.00  1            41,856,551           47,945,019            39,363,989          8,581,030          5,052,198            13,633,228   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.00  1              6,088,468   
8 Чин хүрээ-Өргөө ОНӨААТҮГ ЧД. 70-р цэцэрлэг   Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.00  1            41,856,551           47,945,019            39,363,989          8,581,030          5,052,198            13,633,228   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.00  1              6,088,468   
9 Түшээ Дундгол-Өргөө ОНӨААТҮГ ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг Халаалтын цогц төхөөрөмж      2.00  1            54,778,351           60,705,691            48,645,252        12,060,439          6,659,872            18,720,311   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      2.00  1              5,927,340   
10 Улаанхуаран-Өргөө ОНӨААТҮГ БЗД. 55-р сургууль Халаалтын цогц төхөөрөмж      0.80  1            36,687,305           42,775,772            35,342,852          7,432,919          4,458,443            11,891,362   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      0.80  1              6,088,467   
11 БЗД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг Халаалтын цогц төхөөрөмж      1.50  1            44,206,051           50,294,519            41,174,330          9,120,189          5,325,880            14,446,069   
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж      1.50  1              6,088,468   
ДҮН                793,496,081         793,496,081          559,044,656      234,451,425      103,950,054          338,401,480   
 НИЙТ ДҮН             1,640,038,348      1,640,038,348       1,244,580,302      395,458,046      195,243,299          590,701,344