Хөрөнгө хүлээлцэх комисс байгуулах тухай

2014-07-25 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 25                                                                                     А/640                                                              Улаанбаатар хот
 
 
Хөрөнгө хүлээлцэх комисс байгуулах тухай
 
 
                 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 дахь хэсгийн 29.1.2-ын ”а”, 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай” 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
              1. Монгол Улсын Засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны хооронд 1997 онд байгуулсан МОН-1548/SF/ дугаартай зээлийн гэрээний дагуу 1998 оноос үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн “Дулааны үр ашиг” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн ажлын явцад нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид суурилагдсан 1 640 038 348 /нэг тэрбум зургаан зуун дөчин сая гучин найман мянга гурван зуун дөчин найман/ төгрөгийн балансын үнэтэй, 1 244 580 302 /нэг тэрбум хоёр зуун дөчин дөрвөн сая таван зуун наян мянга гурван зуун хоёр/ төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй, 395 458 046 /гурван зуун ерэн таван сая дөрвөн зуун тавин найман мянга дөчин зургаан/ төгрөгийн үлдэгдэл өртөгтэй тоног төхөөрөмжийг хүлээлцэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
 
Комиссын дарга      Ч.Бямбажав             Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн
                                                                      удирдах газрын дарга
 
Гишүүд                      Т.Батдорж                 Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга
                                    Т.Хишигбэгз             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                      Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн
                                                                      мэргэжилтэн
                                    М.Дашзэвэг              Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын
                                                                       ерөнхий инженер
                                    Ж.Энхмагнай           Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын
                                                                       Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
                                    Д.Итгэл                      Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн
                                                                       хөдөлгөөн, хувьчлалын хэлтсийн дарга                                               
                                    Б.Лхамхүү                 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын
                                                                        хөрөнгө оруулалт, төслийн инженер 
                                    Л.Наранбаатар       “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        дэд захирал /зөвшилцсөнөөр/
                                    Т.Алтангэрэл            “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        ерөнхий инженер /зөвшилцсөнөөр/
                                    П.Оюунчимэг           “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        ерөнхий нягтлан бодогч /зөвшилцсөнөөр/
                                    Д.Баяртогтох           “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        Дулааны үйлчилгээний 1 дүгээр албаны
                                                                        дарга /зөвшилцсөнөөр/
                                    Л.Амарбат                “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        Дулааны үйлчилгээний 2 дугаар албаны
                                                                        дарга /зөвшилцсөнөөр/
                                    П.Амаржаргал         “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн
                                                                        үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч
                                                                        /зөвшилцсөнөөр/
Нарийн бичгийн
дарга                          Б.Оюунсүрэн            Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                       Өмчийн хөдөлгөөн, хувьчлалын хэлтсийн
                                                                       мэргэжилтэн
                                                                                
              2. Нийслэлийн өмчид шилжин ирж буй хөрөнгөд хамаарах зээл, зээлийн хүү, хуримтлагдсан элэгдлийн асуудлаар тооцоо нийлж, ашиглалтын шаардлага хангасан, хэвийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмж, тоноглолыг нийслэлийн өмчид хүлээн авах,  холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх, тайлан балансад нь тусгуулж, ашиглалт, засвар үйлчилгээг нь хариуцуулах ажлыг зохион байгуулахыг комисс /Ч.Бямбажав/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                               Э.БАТ-ҮҮЛ