Нөхөх олговор олгох тухай

2014-06-02 00:00:00
2014 оны 06 сарын 02 өдөр                                           дугаар А/459                                               Улаанбаатар хот
 
 
Нөхөх олговор олгох тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай” 13/51 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:           
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 8,9,11,28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4,6 км авто  замын зурваст орсон иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтад дурьдсан 15 иргэнд олгох 1120616904 / нэг тэрбум нэг зуун хорин сая зургаан зуун арван зургаан мянга есөн зуун дөрөв / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар / Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай.
4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болгосугай.
                                                                                     
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                             Н.БАТАА
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны                    
06 дугаар  сарын 02-ны өдрийн          
А/459 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 “ХУВЬСГАЛЧДЫН ГУДАМЖНЫ” ЗУРАГТЫН ШИНЭ ЭЦСЭЭС БАЯНХОШУУНЫ УУЛЗВАР ХҮРТЭЛХ
4.6 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 8,9,11,28 ДУГААР
ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                  
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэр
ийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэм
жээ /м2/
Үнэ /төг
рөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1

Жамьяндорж
Бүжин
/НЭ83092605/

СХД-ийн 8-р хороо Зүүн Баянцагаан
12-45Б41710060
 
 
3454605
 
 
4 м2
 
 
52800
 

өмчилсөн
 
 
50000
 

45267465
 
2

Ганболд
Сэлэнгэ
/ЧГ51031875/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1-19


281742366


427059


110 м2


1452000


өмчилсөн


50000
 

283671425
 
3

Чулуунбат
Оюунцэцэг
/ЧБ73120601/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1-11


33020464


506144


71 м2


937200


өмчилсөн


50000


34513808
 
4

Батжаргал
Батсүх
/ЧГ87122976/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-12А


50628947


3463367


53 м2


699600


өмчилсөн


50000


54841914
 
5

Намхай
Идэр
/ЙР68092914/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1-18
 

790850


40 м2


528000
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
1368850
 
6

Бүрнээбаатар
Эрдэнэчимэг
/ТГ78120807/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-6


38945443


3756801


128 м2


1689600


өмчилсөн


50000


44441844
 
7

Шагдар
Ёндонжамц
/УС50050131/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-14
 

671438


25 м2


330000


өмчилсөн


50000


1051438
 
8

Ёндонжамц
Отгонхүү
/ЧБ87101616/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-14а
 

839298


37 м2


488400


өмчилсөн


50000


1377698
 
9

Тавхай
Мөнхдулам
/УС39011310/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-18


16795631


1729178


17 м2


224400


өмчилсөн


50000


18799209
 
10

Ганбаатар
Гансүх
/ХО20031560/

СХД-ийн 8-р хороо Зүүн Баянцагаан
12-36
 

887056


46 м2


607200


өмчилсөн


50000


1544256
 
11

Даваа
Батболд
/ЙД80092316/

СХД-ийн 28-р хороо Сансар 2-7
 

1383661


52 м2686400


өмчилсөн


50000


2120061
 
12

Нямхүү
Тамир
/ЧГ70060717/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул
1-29
 
 
 


1278216


63 м2


831600


өмчилсөн


50000


2159816
 
13

Дашцэрэн
Жамсранжав
/ЧБ61012214/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-31б


77948752


3618370


42 М2


554400


өмчилсөн
 

50000


82171522
 
14

Тогтох
Бархас
/НЙ74042211/

СХД-ийн 11-р хороо хонхор 1-25б


235917471


9737322


183 м2


2415600


өмчилсөн


50000


248120393
 
15

Соном               Батбаяр                          /ДЕ74053019/

СХД-ийн 11-р хороо Хонхор
1-13Б


292114219


7002986


67 м2
 

эзэмшил


50000


299167205
 
 
Нийт-15
 
 
1068823353


39546351


938 м2


11497200
 
 
 
 
 
750000


1120616904