Нөхөх олговор олгох тухай

2014-04-24 00:00:00
2014 оны 04 сарын 24 өдөр                                                     дугаар А/329                           Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Бага сургуулийн барилгын байршил тогтоох тухай” 9/35 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 13/51 дүгээр тогтоолоор улсын төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах 120 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэг болон Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга барих газарт орсон иргэдийн өмчлөлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтад дурьдсан 12 иргэнд олгох 819489334 /найман зуун арван есөн сая дөрвөн зуун наян есөн мянга гурван зуун гучин дөрөв / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
4. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлд үүрэг болгосугай.                                                                                      
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                      Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн
 А/329 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр
хавсралт
 
 
 
 
 120 ОРТОЙ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН
ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                  
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ  /м2/ Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Отгон
Ганболд
/НЮ65101713/
 
СХД 4-р
 Их наран
 8-12
тоот
 
 
 
55 775 474
 
 
3 826 002
 
 
506 м2
 
 
 
22 264 000
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
81 865 476
 
2
 
Бямбадорж
Сэлэнгэ
/ЧР75080462/
 
СХД 4-р хороо
 Их наран
8-11
тоот
 
 
 
17 116 510
 
 
 
2 398 674
 
 
452.69 м2
 
 
19 918 360
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
39 433 544
 
 
 
 
 
 
Нийт-2
 
 
72 891 984
 
 
6 224 676
 
 
958.69 м2
 
 
42 182 360
   
 
0
 
 
  121 299 020
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн
 А/329 захирамжийн 2 дугаар
хавсралт
 
 
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 16 ДУГААР ХОРООНЫ ,СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
БАРИЛГЫН ТРАССТ ОРСОН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 16 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ХЭМЖЭЭ
 
 
д/д
Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ Эдэлбэрийн
хэлбэр
 
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг/
Үл хөдлөх хөрөнгө Эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дагвадоржын Оч
/ХИ55112158/
ЧД 16-р хороо,Согоотын 47 гудамж,533 тоот 13494585   489м2 21516000 Өмчилсөн 0 35010585
2 Цэнд-Аюушын
Төмөрхуяг
/ХМ77031717
ЧД 16-р хороо,Согоотын 47 гудамж,532 тоот 41511493   639,37м2 28132280 Өмчилсөн 0 69643773
 
3
Осорхүүгийн
Ганболд
/ НЛ 83041398/
Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо, Булгийн 19-1152  тоот   1439448 700м2 30800000 Өмчилсөн 0 32239448
4 Дарьсүрэнгийн
Наранцэцэг
/ ФБ 68081021/
Чингэлтэй дүүрэг,12-р хороо, Булгийн 19-1143  тоот   5125361 700м2 30800000 Өмчилсөн 0 35925361
Нийт-4 нэгж талбар 55006078 6564809 2528,37м2 111248280   0 172819167
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн
А/329
захирамжийн3дугаар                                                                                                                                              хавсралт
 
 
 
 
 ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫН БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН ЧИНГЭЛТЭЙ
ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР  ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                  
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ  /м2/ Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Аюуш Долгорсүрэн /ЧЙ51010709 /
 
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 66-ийн 890 тоот
 
 
57 919 215
 
 
12 061 311
 
 
460 м2
 
 
 
20 240 000
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
90 220 526
 
2
 
Шагдарсүрэн Бямбажав
/ХЕ55050411/
 
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 66-0887 тоот
 
 
53 533 003
 
 
6 370 847
 
 
485м2
 
 
21 340 000
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
81 243 850
 
 
 
 
3
 
 
П.Нэрэнхүү /ХИ58091408/
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 66-ийн 0889 тоот  
   
54 059 175
 
 
13 399 822
 
 
413.80 м2
 
 
18 207 200
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
85 666 197
 
 
4
 
 
Пүрэвжав Батхуяг /УУ63032837/
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 66-ийн 888 тоот  
 
52 583 513
 
 
17 852 661
 
 
368м2
 
 
16 192 000
 
 
өмчилсөн
 
 
0
 
 
86 628 174
 
 
5
 
 
Эрдэнэбат Алтанчимэг                / ДМ76102000/
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 65-ийн 888 тоот  
 
81 213 658
 
 
8 766 742
 
 
378м2
 
 
16 632 000
 
 
өмчилсөн
 
 
 
0
 
 
106 612 400
 
 
6
 
 
Ичинхорлоо Дорж           / ХМ46030177 /
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 65-ийн 0884 тоот  
 
46 541 990
 
 
10 154 010
 
 
416м2
 
 
18 304 000
 
 
өмчилсөн
 
 
 
0
 
 
75 000 000
 
 
Нийт-6
 
 
345 850 554
 
 
68 605 393
 
 
2520.8
 
 
110 915 200
   
 
0
 
 
     525 371 147