Хөрөнгө гаргах тухай

2019-07-10 12:05:08

2019 оны 07 сарын 10-ны өдөр                              Дугаар А/716                                                   Улаанбаатар хот

 

 

 

Хөрөнгө гаргах тухай

 

           

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1, 104.3, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1, Монгол Улсын 2019 оны Төсвийн тухай хуулийн XI.1.45 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 222 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 20/19, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 23/15 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Барилга, хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын VII, XIV, МҮОНРТ-ын хорооллын орон сууц, дэд бүтцийн төсөл”-ийн хүрээнд 2019 онд Чингэлтэй дүүргийн 7, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 13 байршилд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж, цахилгааны дэд өртөө, цахилгаан дамжуулах кабел шугамын угсралтын ажлын нөлөөлөлд  өртсөн  13 /арван гурван/ иргэний өмчийн газар, үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээг  хавсралт ёсоор баталсугай.

 

     2.Энэ захирамжийн хавсралтад заасан иргэдэд нөхөх олговор олгоход шаардагдах 1,164,690,700 /нэг тэрбум нэг зуун жаран дөрвөн сая зургаан зуун ерэн мянга долоон зуун/ төгрөгийг нийслэлийн 2019 оны төсөвт тусгасан “Газар чөлөөлөх нөхөх олговор”-ын зардлаас санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.

 

     3.Нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгуулж, гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөх арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /А.Энхманлай/-нд  даалгасугай.

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    С.АМАРСАЙХАН