Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
141 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
142 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
143 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
144 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
145 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
146 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
147 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
148 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
149 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
150 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
151 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
152 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
153 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
154 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
155 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
156 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
157 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
158 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
159 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
160 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17