Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
181 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
182 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
183 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
184 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
185 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
186 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
187 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
188 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
189 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
190 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
191 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
192 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
193 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
194 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
195 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
196 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
197 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
198 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
199 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
200 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25