Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
41 Засгийн Газрын 11 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
42 Засгийн Газрын 56 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
43 Засгийн Газрын 61 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
44 Засгийн Газрын 106 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
45 Засгийн Газрын 122 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
46 Засгийн Газрын 203 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
47 Засгийн Газрын 252 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
48 Үр дүнд суурилсан 10 алхам 2012-01-01
49 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн тайлан 2012-01-01
50 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2012-01-01
51 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогцолбор хөтөлбөр 2011-01-01
52 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөр 2011-01-01
53 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2011-01-01
54 Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2011-01-01
55 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
56 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
57 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2011-01-01
58 Хөтөлбөр батлах тухай /боловсрол/ 2010-01-01
59 Хөтөлбөр батлах тухай /чацаргана/ 2010-01-01
60 Үндэсний хороо байгуулах тухай 2010-01-01