Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

2011-04-20 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжих үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохих хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг холбогдох хэлтэс, алба, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрын дарга нарт даалгасугай.

     Гурав. Хөтөлбөрийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс /Г.Нандинжаргал/-т тус тус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ    Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн 331 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2011 ОНД САНХҮҮЖИХ
ҮНДЭСНИЙ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЖАГСААЛТ

/сая төг/


Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн жагсаалт

Хугацаа

2011 онд санхүүжих

Хэрэгжүүлэх байгууллага

 

Нэг. Хууль, эрх зүй, төрийн үйлчилгээний салбарт

 

 

 

1

Хүний эрхийг хангах хөтөлбөр

2011

3.0

НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс

2

Архидан согтуурахтай тэмцэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

3

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс

4

Архив албан хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

 

 

2011

15.0

Нийслэлийн Архивын газар

5

Цахим Монгол үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газар

 

 

2011

9.0

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

6

Хүн худалдах, ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

7

Хороо хөтөлбөр

2011

10.0

НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

8

 

Төрийн албан хаагчдын сургалт , нийгмийн       баталгааг хангах талаар 2009-2012 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

 

2011

25.0

НЗДТГ

2011

15.0

Улаанбаатар хотын ЗАА

9

Авилгалтай тэмцэх хөтөлбөр

2011

10.0

Хууль зүйн хэлтэс

 

Дүн

 

127.0

 

Хоёр.     Байгаль    орчин,    дэд бүтцийн салбарт

10

Цөлжилттэй     тэмцэх    үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар

11

Газар      хөдлөлтийн      гамшгийн эрсдэлийг   бууруулах   үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

12

Байгалийн      гамшгийн     аюулыг бууруулах үндсэний хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар

13

Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар

Дүн

 

30.0

 

Гурав. Нийгмийн салбарт

14

 

Хөдөлмөр    эрхлэлтийг    дэмжих нийслэлийн дэд хөтөлбөр

 

2011

50.0

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

2011

10.0

Нийслэлийн Халамж үйлчилгээний газар

15

Боловсрол-2012 үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Боловсролын газар

16

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

2011

20.0

Нийслэлийн Халамж үйлчилгээний газар

17

 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

 

2011

10.0

Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газар

2011

10.0

Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

18

Өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

 

2011

10.0

Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

19

Морин хуур, уртын дуу дэд хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Соёлын газар

20

"Монгол хөөмий" дэд хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Соёлын газар

21

Монголын уламжлалт бие биелгээ дэд хөтөлбөр

2011

3.4

Нийслэлийн Соёлын газар

22

Улаанбаатар хотын аялал жуулчлал 2012 хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

23

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах нийслэлийн дэд хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газар

24

Улаанбаатар хотын Мянганы хөгжлийн зорилтууд

2011

20.0

НЗДТГ-ын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс

25

 

Нийслэлд нийгмийн түншлэл хөгжүүлэх баримт бичиг

 

2011

10.0

Нийслэл Улаанбаатар хотын Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн холбоо

2011

10.0

Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо

26

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2011

25.0

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг

27

Нийслэлийн хүмүүнлэгийн хөтөлбөр

2011

30.0

Нийслэлийн Улаан Загалмайн хороо

28

Үндэсний спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар

29

Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах дэд хөтөлбөр

2011

100.0

Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар

30

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

2011

10.0

Нийслэлийн Боловсролын газар

31

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого

2011

20.0

Өмчийн харилцааны газар

Дүн

388.4

 

Дөрөв.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт

32

"Нэг суурин  -  нэг бүтээгдэхүүн" хөтөлбөр

2011

10.0

Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

33

Ногоон       хувьсгал       үндэсний хөтөлбөр

2011

101.5

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

34

Сүү үндэсний хөтөлбөр

2011

5.0

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

35

Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2016 нийслэлийн дэд хөтөлбөр

2011

10.0

Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

36

Хүртээмжтэй хүнс баталгаат байдал нийслэлийн дэд хөтөлбөр

2011

5.0

Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

37

Малын эрүүл  мэнд үндэсний хөтөлбөр

2011

15.0

Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газар

38

Нийслэлийн  үйлдвэрлэлийн инновацийн        хөгжлийн дэд хөтөлбөр

2011

5.0

НЗДТГ-ын Үйлдвэрлэлийн хэлтэс

39

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

2011

10.0

НЗДТГ-ын Үйлдвэрлэлийн хэлтэс

40

Эрчимжсэн      мал      аж     ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

2011

5.0

Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газар

Дүн

181.5

 

41

Бусад

 

110.5

 

 

Нийт

 

837.4