01 сарын 07 ны өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2014-01-08 00:00:00
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 01 сарын 07-ний өдөр  гэрлэн дохионы 135, хурд хэтрүүлсэн 12 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/07 00:11:52 0709УНЯ SPEED 69km/h
2014/01/07 14:29:22 1513УБӨ SPEED 70km/h
2014/01/07 02:21:30 3813УНУ SPEED 76km/h
2014/01/07 00:00:30 4035УБЛ SPEED 66km/h
2014/01/07 02:31:22 4128УНЗ SPEED 67km/h
2014/01/07 11:09:38 4380УНО SPEED 68km/h
2014/01/07 00:33:47 4896УНА SPEED 72km/h
2014/01/07 23:28:04 5055УНВ SPEED 71km/h
2014/01/07 00:59:30 5483УНЛ SPEED 67km/h
2014/01/07 02:28:33 7637УНЯ SPEED 69km/h
2014/01/07 00:12:34 7695УНЧ SPEED 74km/h
2014/01/07 01:49:47 9679УНС SPEED 75km/h
2014/01/07 08:27:05 0638УНП SIGNAL RED / 0.081
2014/01/07 20:57:21 0704УНП SIGNAL RED / 0.091
2014/01/07 07:52:25 0801УНТ SIGNAL RED / 0.066
2014/01/07 19:31:33 0804УНА SIGNAL RED / 0.04
2014/01/07 13:02:43 0830УНМ SIGNAL RED / 0.214
2014/01/07 07:23:53 0865УНӨ SIGNAL RED / 0.051
2014/01/07 07:48:05 1084УНГ SIGNAL RED / 0.153
2014/01/07 09:14:59 1179УНБ SIGNAL RED / 0.131
2014/01/07 05:12:00 1238УНМ SIGNAL RED / 1.298
2014/01/07 11:02:43 1305УНС SIGNAL RED / 0.165
2014/01/07 14:11:53 1329УНЦ SIGNAL RED / 0.137
2014/01/07 10:28:13 1354УНХ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/07 11:36:36 1362УНМ SIGNAL RED / 0.047
2014/01/07 12:50:45 1540УНУ SIGNAL RED / 0.206
2014/01/07 14:44:43 1540УНУ SIGNAL RED / 0.143
1/7/2014 10:54 1722УНБ SIGNAL RED / 0.077
2014/01/07 10:26:46 1733УНБ SIGNAL RED / 0.22
2014/01/07 10:04:20 1795УНМ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/07 16:39:54 1810УНИ SIGNAL RED / 0.455
2014/01/07 13:29:43 1848УНП SIGNAL RED / 0.076
2014/01/07 15:50:44 1986УНО SIGNAL RED / 0.074
2014/01/07 10:37:52 2105УБП SIGNAL RED / 0.244
2014/01/07 22:42:49 2180УНС SIGNAL RED / 0.132
2014/01/07 10:20:45 2208УНХ SIGNAL RED / 0.092
2014/01/07 10:08:45 2255УНӨ SIGNAL RED / 0.262
2014/01/07 17:51:53 2265УНВ SIGNAL RED / 0.051
2014/01/07 11:34:12 2335УБЧ SIGNAL RED / 0.114
2014/01/07 16:16:06 2352УБЧ SIGNAL RED / 0.085
2014/01/07 10:27:16 2355УБЧ SIGNAL RED / 0.066
2014/01/07 14:02:43 2420УНО SIGNAL RED / 0.161
2014/01/07 01:55:43 2431УНВ SIGNAL RED / 0.11
2014/01/07 10:02:26 2436УНО SIGNAL RED / 0.07
2014/01/07 01:27:27 2492УБЕ SIGNAL RED / 0.098
2014/01/07 20:48:34 2897УНС SIGNAL RED / 0.1
2014/01/07 12:41:12 2911УНХ SIGNAL RED / 4.064
2014/01/07 10:20:45 2968УНЛ SIGNAL RED / 0.229
2014/01/07 15:01:22 3056УБВ SIGNAL RED / 0.062
2014/01/07 00:14:31 3084БУЛ SIGNAL RED / 0.191
2014/01/07 08:34:34 3166УНД SIGNAL RED / 0.081
2014/01/07 15:56:35 32-005 SIGNAL RED / 0.044
2014/01/07 10:12:48 3273ДАХ SIGNAL RED / 0.501
2014/01/07 14:19:12 3319УНМ SIGNAL RED / 0.068
2014/01/07 11:23:41 3403УНР SIGNAL RED / 0.087
2014/01/07 15:18:40 3431ОРО SIGNAL RED / 0.063
2014/01/07 10:39:19 3525УНХ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/07 13:11:57 3629УНД SIGNAL RED / 0.207
2014/01/07 13:35:12 3673УНП SIGNAL RED / 0.078
2014/01/07 11:12:45 3786УНБ SIGNAL RED / 0.081
2014/01/07 15:23:22 3988УБҮ SIGNAL RED / 0.048
2014/01/07 12:02:23 4019УНС SIGNAL RED / 0.058
2014/01/07 15:30:41 4166УНЛ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/07 14:46:47 4189УБЦ SIGNAL RED / 0.436
2014/01/07 10:52:01 4376УНП SIGNAL RED / 0.054
2014/01/07 09:03:11 4416УНВ SIGNAL RED / 0.15
2014/01/07 09:58:44 4500УНС SIGNAL RED / 0.088
2014/01/07 10:56:11 4760УНД SIGNAL RED / 0.079
2014/01/07 11:38:46 4771УНД SIGNAL RED / 0.136
2014/01/07 10:12:07 4783УНӨ SIGNAL RED / 0.186
2014/01/07 18:22:12 4784УНТ SIGNAL RED / 0.195
2014/01/07 14:52:41 4864УНБ SIGNAL RED / 0.061
2014/01/07 16:31:09 4915УНЗ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/07 22:44:30 4948ТӨВ SIGNAL RED / 0.198
2014/01/07 11:36:01 4999УНВ SIGNAL RED / 0.041
2014/01/07 12:47:32 5001УБС SIGNAL RED / 0.051
2014/01/07 12:15:33 5029УНЯ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/07 11:27:57 5036УНЛ SIGNAL RED / 0.222
2014/01/07 20:01:14 5118УНӨ SIGNAL RED / 0.152
2014/01/07 14:39:24 5174УБП SIGNAL RED / 0.201
2014/01/07 11:52:46 5194УНС SIGNAL RED / 0.228
2014/01/07 14:52:46 5206УНЛ SIGNAL RED / 0.593
2014/01/07 10:58:46 5403УБП SIGNAL RED / 0.165
2014/01/07 13:26:42 5528УБИ SIGNAL RED / 0.054
2014/01/07 11:06:16 5660УНС SIGNAL RED / 0.329
2014/01/07 11:27:58 5689УБҮ SIGNAL RED / 0.282
2014/01/07 12:42:50 5701УНГ SIGNAL RED / 0.683
2014/01/07 11:08:27 5743ДГО SIGNAL RED / 0.237
2014/01/07 12:44:48 5800УНС SIGNAL RED / 0.316
2014/01/07 05:15:39 5871УНВ SIGNAL RED / 6.974
2014/01/07 12:44:45 6035УНГ SIGNAL RED / 0.103
2014/01/07 12:41:08 6086УНӨ SIGNAL RED / 3.587
2014/01/07 15:43:32 6116УНА SIGNAL RED / 0.056
2014/01/07 15:18:43 6129УБК SIGNAL RED / 0.342
2014/01/07 15:34:59 6136УБЗ SIGNAL RED / 0.076
2014/01/07 12:40:57 6155УНЗ SIGNAL RED / 2.529
2014/01/07 11:08:25 6225УНЛ SIGNAL RED / 0.044
2014/01/07 13:30:47 6229УБЛ SIGNAL RED / 0.722
2014/01/07 13:01:06 6351УНЧ SIGNAL RED / 0.082
2014/01/07 16:11:41 6473УНЯ SIGNAL RED / 0.107
2014/01/07 08:24:27 6568УНУ SIGNAL RED / 0.099
2014/01/07 10:59:48 6744УНӨ SIGNAL RED / 0.275
2014/01/07 10:59:22 6769УНМ SIGNAL RED / 0.133
2014/01/07 15:38:26 6785УНЭ SIGNAL RED / 0.123
2014/01/07 11:44:45 7014УНБ SIGNAL RED / 0.248
2014/01/07 12:54:53 7285УНХ SIGNAL RED / 0.153
2014/01/07 11:24:44 7381УНБ SIGNAL RED / 0.131
2014/01/07 14:21:03 7530УНЯ SIGNAL RED / 0.088
2014/01/07 11:07:25 7735УБЧ SIGNAL RED / 4.218
2014/01/07 22:03:20 7857УНХ SIGNAL RED / 0.064
2014/01/07 11:32:51 7885УНУ SIGNAL RED / 0.226
2014/01/07 10:11:41 7890УНЯ SIGNAL RED / 0.055
2014/01/07 10:51:07 8121ДАХ SIGNAL RED / 0.167
2014/01/07 10:06:47 8141УНМ SIGNAL RED / 0.288
2014/01/07 12:41:05 8186УНИ SIGNAL RED / 3.369
2014/01/07 11:21:25 8204УНГ SIGNAL RED / 0.087
2014/01/07 12:41:37 8214УНД SIGNAL RED / 6.472
2014/01/07 11:47:25 8344УНТ SIGNAL RED / 0.064
2014/01/07 13:40:43 8378УНВ SIGNAL RED / 0.257
2014/01/07 16:57:16 8550УНР SIGNAL RED / 0.17
2014/01/07 12:03:32 8724УБӨ SIGNAL RED / 0.05
2014/01/07 17:51:55 8783УНД SIGNAL RED / 0.277
2014/01/07 09:50:20 9053УБЗ SIGNAL RED / 0.071
2014/01/07 10:10:45 9146УБЧ SIGNAL RED / 0.22
2014/01/07 10:30:04 9149УБН SIGNAL RED / 0.196
2014/01/07 16:39:51 9210УНУ SIGNAL RED / 0.152
2014/01/07 14:42:49 9391УНР SIGNAL RED / 0.154
2014/01/07 12:32:52 9419УНӨ SIGNAL RED / 0.091
2014/01/07 15:56:36 9696УНҮ SIGNAL RED / 0.098
2014/01/07 16:00:46 9745УНБ SIGNAL RED / 0.114
2014/01/07 01:20:23 9795УНП SIGNAL RED / 0.078
2014/01/07 07:24:15 9893УНА SIGNAL RED / 0.067
2014/01/07 11:30:05 9899УНГ SIGNAL RED / 0.119
2014/01/07 10:44:36 9939УНЯ SIGNAL RED / 0.109
2014/01/07 13:26:01 9974УНЛ SIGNAL RED / 0.134
2014/01/07 12:17:48 9990УНӨ SIGNAL RED / 0.268