01 сарын 06 ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2014-01-07 00:00:00
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 01 сарын 06-ний өдөр  гэрлэн дохионы 116, хурд хэтрүүлсэн 19 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/06 01:37:45 0009УНП SPEED 82km/h
2014/01/06 22:53:26 0838УБЗ SPEED 68km/h
2014/01/06 00:27:12 1035УНА SPEED 70km/h
2014/01/06 22:52:07 1111УНМ SPEED 81km/h
2014/01/06 10:40:02 2295УБГ SPEED 73km/h
2014/01/06 23:21:46 2565УБЕ SPEED 70km/h
2014/01/06 01:32:43 3414СЭҮ SPEED 69km/h
2014/01/06 06:34:32 4314УНГ SPEED 68km/h
2014/01/06 22:35:13 4769УНТ SPEED 68km/h
2014/01/06 23:17:19 5351УНД SPEED 81km/h
2014/01/06 23:34:39 5708УНА SPEED 73km/h 
2014/01/06 20:55:40 5833УНВ SPEED 67km/h
2014/01/06 00:08:56 6460УНМ SPEED 72km/h
2014/01/06 03:56:53 6886УНМ SPEED 72km/h
2014/01/06 03:37:18 7632УНД SPEED 80km/h
2014/01/06 07:24:08 8034УНР SPEED 68km/h
2014/01/06 04:46:17 8050УНО SPEED 69km/h
2014/01/06 23:14:40 8519УБЛ SPEED 69km/h
2014/01/06 07:02:01 8775УНД SPEED 67km/h
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/06 17:43:45 0055УНЧ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/06 22:44:29 0200УНК SIGNAL RED / 0.049
2014/01/06 11:56:14 0265УНА SIGNAL RED / 0.195
2014/01/06 10:45:11 0282УБЯ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 10:10:21 0369УБЯ SIGNAL RED / 0.078
2014/01/06 10:40:16 0517УНЯ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/06 07:50:49 0650УНБ SIGNAL RED / 0.137
2014/01/06 12:26:01 0723УНУ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/06 10:09:55 0988УБВ SIGNAL RED / 0.302
2014/01/06 13:27:52 1019УНЕ SIGNAL RED / 0.08
2014/01/06 12:38:50 1098УНВ SIGNAL RED / 0.053
2014/01/06 09:38:35 1238УБЦ SIGNAL RED / 0.053
2014/01/06 15:10:49 1278УНЧ SIGNAL RED / 0.839
2014/01/06 17:51:14 1355УНГ SIGNAL RED / 0.088
2014/01/06 10:50:12 1502УНЭ SIGNAL RED / 0.081
2014/01/06 07:42:25 1617УНЭ SIGNAL RED / 0.241
2014/01/06 10:43:18 1630УНА SIGNAL RED / 0.058
2014/01/06 08:27:51 1632УНУ SIGNAL RED / 0.228
2014/01/06 10:54:21 1732УНӨ SIGNAL RED / 0.147
2014/01/06 10:48:51 1770УНУ SIGNAL RED / 0.063
2014/01/06 15:28:26 1797УНД SIGNAL RED / 0.187
2014/01/06 11:21:13 1819БУА SIGNAL RED / 0.091
2014/01/06 21:59:13 1887УНХ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 10:22:44 1903УНО SIGNAL RED / 0.179
2014/01/06 13:26:31 1972УНВ SIGNAL RED / 0.152
2014/01/06 10:09:56 2110УБУ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/06 11:23:36 2214УНО SIGNAL RED / 0.077
2014/01/06 19:59:47 2266УНН SIGNAL RED / 0.092
2014/01/06 12:18:13 2282УНК SIGNAL RED / 0.168
2014/01/06 17:24:27 2296УНП SIGNAL RED / 0.223
2014/01/06 20:01:13 2336УБЧ SIGNAL RED / 0.176
2014/01/06 20:19:12 2398УНД SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 17:33:13 2679УНГ SIGNAL RED / 0.085
2014/01/06 09:50:19 2802УНХ SIGNAL RED / 0.058
2014/01/06 13:33:23 2960УБЦ SIGNAL RED / 0.132
2014/01/06 22:46:30 3107ОРО SIGNAL RED / 0.105
2014/01/06 13:35:12 3384УНӨ SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 11:32:51 3403УНР SIGNAL RED / 0.063
2014/01/06 10:52:33 3432УНБ SIGNAL RED / 0.248
2014/01/06 13:21:02 3609УНА SIGNAL RED / 0.125
2014/01/06 16:37:46 3748УНВ SIGNAL RED / 0.12
2014/01/06 14:14:46 3810УНЛ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/06 22:42:49 3819УБТ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/06 14:17:23 4113УНН SIGNAL RED / 0.098
2014/01/06 08:27:05 4172УНС SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 12:25:33 4225УНС SIGNAL RED / 0.113
2014/01/06 09:18:19 4307УНА SIGNAL RED / 0.04
2014/01/06 08:59:34 4340УНР SIGNAL RED / 0.049
2014/01/06 21:06:10 4362УНВ SIGNAL RED / 0.105
2014/01/06 22:16:00 4397УНД SIGNAL RED / 0.043
2014/01/06 14:06:24 4449УБӨ SIGNAL RED / 0.17
2014/01/06 08:14:22 4484УНР SIGNAL RED / 0.179
2014/01/06 08:55:15 4522УНБ SIGNAL RED / 0.207
2014/01/06 18:10:10 4523УНБ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/06 12:05:49 4594УНГ SIGNAL RED / 0.062
2014/01/06 08:11:54 4634УНП SIGNAL RED / 0.135
2014/01/06 08:26:09 4713УБС SIGNAL RED / 0.109
2014/01/06 13:41:11 4730УНТ SIGNAL RED / 0.172
2014/01/06 16:35:35 4814УНЭ SIGNAL RED / 0.043
2014/01/06 15:28:54 4846УНН SIGNAL RED / 0.115
2014/01/06 12:09:30 4863УНУ SIGNAL RED / 0.052
2014/01/06 19:41:14 4880УНЭ SIGNAL RED / 0.12
2014/01/06 11:53:55 4991УНМ SIGNAL RED / 0.086
2014/01/06 16:25:14 5005УБХ SIGNAL RED / 0.089
2014/01/06 08:46:36 5137УНГ SIGNAL RED / 0.22
2014/01/06 13:39:10 5207УНА SIGNAL RED / 0.097
2014/01/06 10:00:51 5320УНХ SIGNAL RED / 0.201
2014/01/06 01:59:15 5466УНЯ SIGNAL RED / 0.155
2014/01/06 13:00:50 5556УБД SIGNAL RED / 0.083
2014/01/06 16:39:57 5669УНП SIGNAL RED / 0.157
2014/01/06 21:21:33 5723УНГ SIGNAL RED / 0.11
2014/01/06 15:38:31 5875УНП SIGNAL RED / 0.094
2014/01/06 10:56:12 5894УНХ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/06 11:48:52 5910УНР SIGNAL RED / 0.064
2014/01/06 09:51:33 5918УНӨ SIGNAL RED / 0.057
2014/01/06 10:30:04 6014УНЭ SIGNAL RED / 0.141
2014/01/06 15:15:26 6114УНЛ SIGNAL RED / 0.047
2014/01/06 14:32:42 6162ХЭА SIGNAL RED / 0.144
2014/01/06 15:29:22 6393УНД SIGNAL RED / 0.118
2014/01/06 14:43:31 6632УНХ SIGNAL RED / 0.079
2014/01/06 07:54:11 6655УНВ SIGNAL RED / 0.048
2014/01/06 21:36:57 6667УНТ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 08:58:08 6672УНД SIGNAL RED / 0.084
2014/01/06 13:58:43 6798УНЭ SIGNAL RED / 0.342
2014/01/06 08:49:43 6842УНХ SIGNAL RED / 0.055
2014/01/06 20:55:14 6865УНЧ SIGNAL RED / 0.069
2014/01/06 11:08:26 6870УНН SIGNAL RED / 0.265
2014/01/06 09:51:34 6924УНВ SIGNAL RED / 0.131
2014/01/06 15:41:19 6952УНУ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/06 18:10:10 7055УБЧ SIGNAL RED / 0.138
2014/01/06 08:37:54 7135УНА SIGNAL RED / 0.068
2014/01/06 10:04:53 7182УНЦ SIGNAL RED / 0.227
2014/01/06 14:24:35 7252УНУ SIGNAL RED / 0.162
2014/01/06 14:48:33 7277УБҮ SIGNAL RED / 0.071
2014/01/06 15:17:16 7483УНР SIGNAL RED / 0.047
2014/01/06 11:09:01 7665УНЯ SIGNAL RED / 0.108
2014/01/06 09:33:54 7893УНС SIGNAL RED / 0.106
2014/01/06 08:55:15 7930УНВ SIGNAL RED / 0.126
2014/01/06 13:42:32 8078УНЦ SIGNAL RED / 0.095
2014/01/06 14:14:46 8247ОРО SIGNAL RED / 0.045
2014/01/06 14:18:29 8340УНМ SIGNAL RED / 0.129
2014/01/06 19:33:46 8697УНД SIGNAL RED / 0.068
2014/01/06 23:55:28 8720УНХ SIGNAL RED / 0.267
2014/01/06 11:00:48 8837УНМ SIGNAL RED / 0.643
2014/01/06 12:07:41 9065УБН SIGNAL RED / 0.285
2014/01/06 12:27:24 9074УНГ SIGNAL RED / 0.219
2014/01/06 11:40:12 9278УБП SIGNAL RED / 0.17
2014/01/06 14:36:42 9302УНУ SIGNAL RED / 0.241
2014/01/06 10:25:10 9399УНА SIGNAL RED / 0.117
2014/01/06 09:52:24 9437УНЯ SIGNAL RED / 0.188
2014/01/06 23:44:48 9510УБЕ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/06 09:40:45 9677УНА SIGNAL RED / 0.066
2014/01/06 07:50:16 9753УНВ SIGNAL RED / 0.121
2014/01/06 14:50:52 9808УНЗ SIGNAL RED / 0.133
2014/01/06 11:12:12 9854АРА SIGNAL RED / 0.145
2014/01/06 12:34:43 9987УБР SIGNAL RED / 0.153