Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээ

2014-01-06 00:00:00
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд  гэрлэн дохионы 197, хурд хэтрүүлсэн 40 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/04 16:00:01 0058УБУ SIGNAL RED / 0.065
2014/01/04 22:07:39 0097УБН SIGNAL RED / 0.055
2014/01/04 12:19:58 0246УНУ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/04 16:30:51 0278УНП SIGNAL RED / 0.225
2014/01/04 12:28:39 0284УНВ SIGNAL RED / 0.178
2014/01/04 14:30:00 0316УБЧ SIGNAL RED / 0.142
2014/01/04 16:13:58 0580УБҮ SIGNAL RED / 0.043
2014/01/04 19:47:15 0595НАА SIGNAL RED / 0.067
2014/01/04 13:19:12 0811УНР SIGNAL RED / 0.128
2014/01/04 14:29:59 1019УНЦ SIGNAL RED / 0.068
2014/01/04 12:17:48 1082УНЗ SIGNAL RED / 0.061
2014/01/04 13:20:40 1107УНГ SIGNAL RED / 0.15
2014/01/04 17:53:15 1126УНА SIGNAL RED / 0.052
2014/01/04 20:05:15 1342УНЭ SIGNAL RED / 0.161
2014/01/04 15:12:44 1951УНЧ SIGNAL RED / 0.299
2014/01/04 23:49:56 2093УНХ SIGNAL RED / 3.997
2014/01/04 20:23:14 2310УБЧ SIGNAL RED / 0.084
2014/01/04 14:56:21 2569УНЛ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/04 17:51:16 2577УНУ SIGNAL RED / 0.099
2014/01/04 22:01:14 2633УНТ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/04 14:32:08 2903УНК SIGNAL RED / 0.084
2014/01/04 13:24:39 3030УБТ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/04 16:55:16 3170УНЧ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/04 14:43:31 3189ОРО SIGNAL RED / 0.121
2014/01/04 21:59:15 3415УНЧ SIGNAL RED / 0.218
2014/01/04 18:30:29 3532УНЦ SIGNAL RED / 0.138
2014/01/04 21:47:15 3637УНУ SIGNAL RED / 0.088
2014/01/04 13:48:01 3638УНЭ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/04 12:52:29 4121УНР SIGNAL RED / 0.046
2014/01/04 14:23:29 4522УНБ SIGNAL RED / 0.167
2014/01/04 13:57:30 4532УНБ SIGNAL RED / 0.212
2014/01/04 16:25:16 4669УНП SIGNAL RED / 0.107
2014/01/04 12:42:29 5012УНТ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/04 13:35:49 5015УНУ SIGNAL RED / 0.094
2014/01/04 22:34:09 5167УНЦ SIGNAL RED / 0.041
2014/01/04 18:16:57 5364УНП SIGNAL RED / 0.063
2014/01/04 21:57:15 5415УНЭ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/04 17:22:59 5651УНӨ SIGNAL RED / 0.133
2014/01/04 13:26:29 5660УНЗ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/04 13:57:11 5673УНГ SIGNAL RED / 0.256
2014/01/04 12:26:28 6185УНЧ SIGNAL RED / 0.048
2014/01/04 13:33:51 6272УБВ SIGNAL RED / 0.113
2014/01/04 14:42:59 6553УНО SIGNAL RED / 0.113
2014/01/04 12:54:52 6659УНЯ SIGNAL RED / 0.066
2014/01/04 17:25:14 6777УБС SIGNAL RED / 0.171
2014/01/04 23:37:45 6878УНЧ SIGNAL RED / 0.044
2014/01/04 13:27:08 7058УНЦ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/04 13:49:52 7064УНЗ SIGNAL RED / 0.118
2014/01/04 16:11:33 7064УНС SIGNAL RED / 0.241
2014/01/04 17:29:15 7174УНВ SIGNAL RED / 0.118
2014/01/04 22:56:10 7186УНД SIGNAL RED / 0.094
2014/01/04 19:35:45 7202УНӨ SIGNAL RED / 0.042
2014/01/04 12:52:29 7337УББ SIGNAL RED / 0.124
2014/01/04 14:30:44 7515УНГ SIGNAL RED / 0.283
2014/01/04 22:07:50 7655УНБ SIGNAL RED / 0.112
2014/01/04 14:49:01 8038УНК SIGNAL RED / 0.151
2014/01/04 16:03:07 8182УНП SIGNAL RED / 0.09
2014/01/04 15:49:03 8313УНЭ SIGNAL RED / 0.082
2014/01/04 17:33:16 8576УНН SIGNAL RED / 0.134
2014/01/04 12:54:38 8682УНӨ SIGNAL RED / 0.063
2014/01/04 16:59:15 8887УНҮ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/04 23:44:49 8951УНУ SIGNAL RED / 0.087
2014/01/04 14:38:00 9093УНҮ SIGNAL RED / 0.069
2014/01/04 13:33:38 9369УНР SIGNAL RED / 0.117
2014/01/04 14:21:18 9646УНН SIGNAL RED / 0.137
2014/01/04 15:24:09 9879УНГ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/04 16:44:19 9981УНЭ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/04 16:35:38 9983УБЕ SIGNAL RED / 0.941
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/05 21:28:15 0034УНТ SIGNAL RED / 0.252
2014/01/05 16:45:15 0094УНЛ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/05 23:34:13 0145УНЛ SIGNAL RED / 0.136
2014/01/05 11:12:13 0249УНЧ SIGNAL RED / 0.233
2014/01/05 20:00:28 0271УНЭ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/05 12:10:44 0371УБЧ SIGNAL RED / 0.522
2014/01/05 01:32:45 0502УНБ SIGNAL RED / 0.082
2014/01/05 16:29:31 0577УБЛ SIGNAL RED / 0.05
2014/01/05 16:23:16 0636УНТ SIGNAL RED / 0.175
2014/01/05 13:19:11 0681УБИ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/05 15:43:40 0690УНҮ SIGNAL RED / 0.138
2014/01/05 16:03:19 0708УБҮ SIGNAL RED / 0.178
2014/01/05 13:42:59 0719УНУ SIGNAL RED / 0.057
2014/01/05 14:38:39 0799УНБ SIGNAL RED / 0.068
2014/01/05 16:05:48 0849ДАР SIGNAL RED / 0.04
2014/01/05 12:32:51 0868УНК SIGNAL RED / 0.091
2014/01/05 13:14:09 0889СҮА SIGNAL RED / 0.204
2014/01/05 12:05:52 0935УНО SIGNAL RED / 0.157
2014/01/05 14:55:58 0979УНЧ SIGNAL RED / 0.042
2014/01/05 13:37:30 1032УБР SIGNAL RED / 0.04
2014/01/05 14:25:39 1143УНЭ SIGNAL RED / 0.115
2014/01/05 13:24:14 1193УНП SIGNAL RED / 0.107
2014/01/05 15:06:49 1261УНТ SIGNAL RED / 0.075
2014/01/05 12:56:49 1313УБТ SIGNAL RED / 0.045
2014/01/05 21:41:43 1474УНР SIGNAL RED / 0.066
2014/01/05 11:08:28 1498УНЧ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/05 14:26:50 1565УНМ SIGNAL RED / 0.603
2014/01/05 12:49:23 1676УНН SIGNAL RED / 0.121
2014/01/05 14:03:59 1753УНГ SIGNAL RED / 0.134
2014/01/05 08:22:44 1815УНУ SIGNAL RED / 0.058
2014/01/05 16:05:21 1975УБЧ SIGNAL RED / 1.148
2014/01/05 10:42:29 2103УНХ SIGNAL RED / 0.153
2014/01/05 15:15:30 2236УНЛ SIGNAL RED / 0.231
2014/01/05 14:32:09 2242УНС SIGNAL RED / 0.127
2014/01/05 12:56:50 2351УБЧ SIGNAL RED / 0.162
2014/01/05 10:50:13 2401УБЧ SIGNAL RED / 0.176
2014/01/05 11:24:45 2443УНВ SIGNAL RED / 0.55
2014/01/05 16:37:50 2447УБТ SIGNAL RED / 0.199
2014/01/05 18:30:27 2535УБИ SIGNAL RED / 0.051
2014/01/05 12:40:14 2626УНЗ SIGNAL RED / 0.178
2014/01/05 15:45:22 2723УНБ SIGNAL RED / 0.099
2014/01/05 15:00:18 2729УНА SIGNAL RED / 0.05
2014/01/05 16:19:15 2837УНТ SIGNAL RED / 0.151
2014/01/05 13:13:41 2959УНУ SIGNAL RED / 0.071
2014/01/05 13:42:19 3062УНХ SIGNAL RED / 0.248
2014/01/05 15:45:49 3068УНВ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/05 12:38:50 3087УБР SIGNAL RED / 0.088
2014/01/05 01:00:56 3116УНП SIGNAL RED / 0.046
2014/01/05 14:30:40 3286УНӨ SIGNAL RED / 0.09
2014/01/05 00:59:12 3299УНР SIGNAL RED / 0.281
2014/01/05 23:57:11 3347УНБ SIGNAL RED / 0.088
2014/01/05 11:47:31 3411УНМ SIGNAL RED / 0.097
2014/01/05 16:11:16 3474УНХ SIGNAL RED / 0.182
2014/01/05 15:03:14 3494УНХ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/05 11:52:47 3495УНП SIGNAL RED / 0.551
2014/01/05 13:02:40 3538УБЛ SIGNAL RED / 0.113
2014/01/05 15:34:51 3582УНГ SIGNAL RED / 0.117
2014/01/05 16:49:17 3624УНӨ SIGNAL RED / 0.272
2014/01/05 20:34:13 3644УНӨ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/05 22:11:10 3797УББ SIGNAL RED / 0.094
2014/01/05 10:46:31 3809УНВ SIGNAL RED / 0.065
2014/01/05 14:43:02 3936УНВ SIGNAL RED / 0.128
2014/01/05 03:27:35 3965УБИ SIGNAL RED / 0.068
2014/01/05 10:48:22 4054УБЗ SIGNAL RED / 0.116
2014/01/05 02:50:43 4128УНС SIGNAL RED / 1.479
2014/01/05 21:37:14 4154УНС SIGNAL RED / 0.078
2014/01/05 18:02:46 4160УНО SIGNAL RED / 0.067
2014/01/05 12:56:50 4215УНУ SIGNAL RED / 0.126
2014/01/05 13:54:03 4299УНВ SIGNAL RED / 0.254
2014/01/05 10:22:58 4368УНС SIGNAL RED / 0.104
2014/01/05 10:53:19 4389УНЯ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/05 14:45:09 4440УНТ SIGNAL RED / 0.13
2014/01/05 13:24:59 4490УНХ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/05 15:26:18 4521УНБ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/05 14:24:42 4528УНЧ SIGNAL RED / 0.079
2014/01/05 11:36:40 4535УНБ SIGNAL RED / 0.199
2014/01/05 12:14:33 4635УНЭ SIGNAL RED / 0.089
2014/01/05 13:30:43 4652УБТ SIGNAL RED / 0.245
2014/01/05 09:49:04 4686УНТ SIGNAL RED / 0.146
2014/01/05 16:29:10 4814УНС SIGNAL RED / 0.239
2014/01/05 16:31:16 4830УБТ SIGNAL RED / 0.189
2014/01/05 14:36:29 4936УНБ SIGNAL RED / 0.08
2014/01/05 15:30:39 5251УНЯ SIGNAL RED / 0.043
2014/01/05 10:39:41 5300УНР SIGNAL RED / 0.048
2014/01/05 18:39:57 5387УНМ SIGNAL RED / 0.262
2014/01/05 17:43:12 5601УНЭ SIGNAL RED / 0.048
2014/01/05 19:17:14 5604УНВ SIGNAL RED / 0.094
2014/01/05 11:51:49 5605УНН SIGNAL RED / 0.15
2014/01/05 16:29:14 5661УНП SIGNAL RED / 0.043
2014/01/05 09:55:46 6036УНВ SIGNAL RED / 0.069
2014/01/05 16:21:47 6054УНЛ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/05 14:40:49 6309УНВ SIGNAL RED / 0.049
2014/01/05 15:47:59 6510УНН SIGNAL RED / 0.083
2014/01/05 15:09:11 6639УНУ SIGNAL RED / 0.147
2014/01/05 22:01:56 6688УБО SIGNAL RED / 0.065
2014/01/05 14:08:19 6802УНД SIGNAL RED / 0.17
2014/01/05 00:46:49 6826УНД SIGNAL RED / 0.072
2014/01/05 11:27:21 6869УНБ SIGNAL RED / 0.149
2014/01/05 05:15:22 6870УНС SIGNAL RED / 0.176
2014/01/05 16:29:08 7009УНМ SIGNAL RED / 0.044
2014/01/05 14:19:08 7054УНЦ SIGNAL RED / 0.059
2014/01/05 10:17:40 7056УНГ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/05 04:25:55 7158УНХ SIGNAL RED / 0.185
2014/01/05 16:48:38 7258УНГ SIGNAL RED / 0.084
2014/01/05 11:34:41 7494УНУ SIGNAL RED / 0.041
2014/01/05 14:02:46 7515УНГ SIGNAL RED / 0.293
2014/01/05 09:40:39 7574УБТ SIGNAL RED / 0.197
2014/01/05 16:09:49 7641УНС SIGNAL RED / 0.062
2014/01/05 19:13:49 7745УНУ SIGNAL RED / 0.271
2014/01/05 20:33:17 7754УНТ SIGNAL RED / 0.256
2014/01/05 13:54:01 7766УНЗ SIGNAL RED / 0.052
2014/01/05 16:16:10 7801УБТ SIGNAL RED / 0.153
2014/01/05 15:32:32 7824УНВ SIGNAL RED / 0.098
2014/01/05 14:42:58 8223УБЧ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/05 15:53:35 8238УНС SIGNAL RED / 0.049
2014/01/05 12:22:08 8344УНТ SIGNAL RED / 0.103
2014/01/05 11:28:44 8369УНР SIGNAL RED / 0.202
2014/01/05 09:55:55 8404УНЭ SIGNAL RED / 0.092
2014/01/05 15:53:35 8486УНЛ SIGNAL RED / 0.043
2014/01/05 10:55:42 8623УБТ SIGNAL RED / 0.108
2014/01/05 14:54:30 8805УБЧ SIGNAL RED / 0.092
2014/01/05 22:41:10 8813УНЗ SIGNAL RED / 0.251
2014/01/05 14:19:14 8832УНВ SIGNAL RED / 0.129
2014/01/05 15:28:54 8848УНД SIGNAL RED / 0.213
2014/01/05 16:25:16 9082УНР SIGNAL RED / 0.153
2014/01/05 16:37:49 9124УНГ SIGNAL RED / 0.069
2014/01/05 11:54:50 9495УНЯ SIGNAL RED / 0.099
2014/01/05 11:30:08 9764УНХ SIGNAL RED / 0.041
2014/01/05 11:17:43 9862УНМ SIGNAL RED / 0.181
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/05 21:18:48 0118УНХ SPEED 70km/h
2014/01/05 08:27:30 0230УНҮ SPEED 66km/h
2014/01/05 23:35:02 0370УНЛ SPEED 69km/h
2014/01/05 03:26:40 1111УНМ SPEED 72km/h
2014/01/05 02:29:16 1261УНТ SPEED 70km/h
2014/01/05 01:09:27 1754УНМ SPEED 66km/h
2014/01/05 04:35:35 2183УНЦ SPEED 74km/h
2014/01/05 22:51:51 2575УНР SPEED 71km/h
2014/01/05 10:29:52 2694УНЧ SPEED 68km/h
2014/01/05 21:20:33 2774УНБ SPEED 66km/h
2014/01/05 21:09:22 2842УНЭ SPEED 69km/h
2014/01/05 22:43:48 3008УНД SPEED 70km/h
2014/01/05 07:46:37 3190УБП SPEED 83km/h
2014/01/05 21:47:52 3917УНО SPEED 71km/h
2014/01/05 05:44:45 4236НАА SPEED 71km/h
2014/01/05 05:43:51 4369УНЛ SPEED 76km/h
2014/01/05 23:07:48 4405ДОР SPEED 66km/h
2014/01/05 08:37:28 4934УБП SPEED 68km/h
2014/01/05 11:44:12 4953УНП SPEED 68km/h
2014/01/05 08:59:20 4967УНН SPEED 73km/h
2014/01/05 21:14:23 5606УБЧ SPEED 68km/h
2014/01/05 07:02:59 5725УНН SPEED 67km/h
2014/01/05 02:59:34 6002УНА SPEED 66km/h
2014/01/05 00:03:52 6433УНА SPEED 66km/h
2014/01/05 01:35:24 6623УНО SPEED 66km/h
2014/01/05 05:41:21 6835НАА SPEED 67km/h
2014/01/05 08:14:39 7011УНЛ SPEED 67km/h
2014/01/05 05:57:44 7354УНА SPEED 70km/h
2014/01/05 22:49:55 7358УНЯ SPEED 75km/h
2014/01/05 02:43:52 7949УБТ SPEED 68km/h
2014/01/05 03:56:45 8500УНЯ SPEED 69km/h
2014/01/05 22:03:47 9307УНП SPEED 69km/h
2014/01/05 21:12:37 9474УНӨ SPEED 66km/h
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/04 21:18:28 0272УНИ SPEED 70km/h
2014/01/04 20:29:15 0394ДАХ SPEED 67km/h
2014/01/04 22:35:06 2693УНБ SPEED 67km/h
2014/01/04 23:58:10 4356УНТ SPEED 75km/h
2014/01/04 21:48:41 4572УНМ SPEED 67km/h
2014/01/04 23:16:16 7213УНТ SPEED 73km/h
2014/01/04 23:46:54 8304УБТ SPEED 69km/h