Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-06-25 00:00:00
2013 оны 06 сарын 25 өдөр                                           дугаар А/623                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6. “л”, 29.2 дахь хэсэг, 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалт, Газрын тухай хуулийн 56 дугаар хуулийн 56.6 дахь хэсэг, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь заалт, Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 61 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын эзэмшил газрын 10-аас доошгүй хувьд нь цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж хийж гүйцэтгэсэн эсэх талаарх судалгааг гаргах, албан шаардлага хүргүүлэх болон эзэмшил, ашиглалтад байгаа газрын 50 м хүртэлх орчны нийтийн эдэлбэрийн газрын тохижилт, цэвэрлэгээ, арчилгааг хариуцуулах талаар холбогдох судалгааг мөн гарган хэрэгжилтийг хангуулах, дээрх асуудлуудыг газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд тусгаж, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуцлага тооцох ажлыг 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаатай зохион байгуулж явуулсугай.
 
2. Дээрх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
 
            Ажлын хэсгийн
            дарга:             С.Очирбат                Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт,
                                                                         хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
                                                                         орлогч
 
           Гишүүд:          Б.Бадрал                   Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер
                                                                         бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
                                    Ш.Төмөрбаатар       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                         дарга
                                    Г.Болормаа              Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон
                                                                        хөгжлийн газрын дарга
                                    М.Ням-Очир             Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
                                                                        даргын үүрэг гүйцэтгэгч
                                    Д.Энхсайхан            Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын дарга
                                    Д.Батжаргал            Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
                                    Б.Түвшинтөгс           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах                                                                   
                                                                        хэлтсийн дарга
                                    Т.Батбаяр                 Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог
                                                                        хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга
                                    Б.Загдсамбар          Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн
                                                                        хэлтсийн дарга
                                    Б.Батчимэг               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        Кадастрын хэлтсийн дарга
                                    Б.Жадамба               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга
            Нарийн бичгийн 
            дарга:             Ц.Шижир                  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн
                                                                        хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн             
             
3. Ажлын хэсгийн удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.
 
4. Захирамжийн хүрээнд зохион байгуулж буй ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, тохижилтонд газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх санаачлагыг өрнүүлэн татан оролцуулж, төр, хувийн хэвшил, иргэдийн хамтын ажиллагааг хангаж ажиллахыг Ажлын хэсэг /С.Очирбат/, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс
/Б.Түвшинтөгс/-т тус тус даалгасугай.
 
5. Дүүргүүдэд Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан салбар ажлын хэсэг байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч, архитектор, улсын байцаагч нарыг оруулж ажиллуулан, дүнг дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцүүлэн тайланг ажлын хэсэгт ирүүлэхийг Дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
 
7. Энэ ажлыг зохион байгуулж, дүнг 2013 оны 08 дугаар сард багтаан нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /С.Очирбат/-т даалгасугай.
 
8. Энэхүү ажлын явцад шаардагдах зардлыг нийслэлийн хот тохижилтын болзошгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлэхийг Захирагчийн ажлын алба /Б.Бадрал/-нд даалгасугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                 Э.БАТ-ҮҮЛ