Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2019-05-23 09:45:53

2019 оны 05 сарын 23-ны өдөр                                          Дугаар А/500                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Үнэлгээний хороог шинэчлэн

байгуулах тухай

 

 

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.6-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай.

 

Дарга:                                    -Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газрын дарга

 

Гишүүд:                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Захиргаа, хууль эрх зүйн

                                              асуудал хариуцсан зөвлөх

                                   

                                              -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх

                                              зүйн хэлтсийн дарга

                                   

                                              -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн

                                              бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

                                              -Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт,

                                               зохицуулалтын газрын дарга

 

                                              -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын

                                              Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

                                              -Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК-ийн гүйцэтгэх

                                              захирал

 

                                              -Иргэдийн төлөөлөл /сонгосон талбайн иргэн/

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                     -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот

                                               дахин хөгжүүлэх хэлтсийн дарга

 

       2.Сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аливаа зөрчил дутагдалгүй, шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороонд даалгасугай.

 

       3.Сонгон шалгаруулалттай холбоотой үүссэн баримтаар архивын нэгж бүрдүүлж, холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгөхийг Үнэлгээний хороонд үүрэг болгосугай.

 

       4.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/859 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

           

 

 

 

 

 

 

                                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                    С.АМАРСАЙХАН