Журам батлах тухай

2013-04-16 00:00:00
 
2013 оны 04 сарын 16 өдөр                                            дугаар А/399                                             Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын “Бага дунд боловсролын тухай” хуулийн 9.1, 9.2 дахь заалт, “Боловсролын тухай” хуулийн  281.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 6/20 тогтоолыг  тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.“Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх  журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг  сайжруулсан багш, заах аргын секц, байгууллага, боловсролын хэлтэс шалгаруулах тусгай аргачлал”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
              
2.Энэхүү журмын дагуу ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, заах аргын секц, сургалтын байгууллага, дүүргийн боловсролын хэлтсийг индексээр дүгнэх  ажлыг зохион байгуулахыг Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс / М.Отгонбаяр/, Боловсролын газар /Ц.Отгонбагана/-т үүрэг болгосугай.
              
3. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлд  даалгасугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ