Н.Энхболдыг ажилд томилох тухай

2013-03-13 00:00:00
2013 оны 03 сарын 13 өдөр                                              дугаар Б/61                                            Улаанбаатар хот

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нэргүйн Энхболдыг Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг  сайжруулах  Төслийг удирдах  нэгжийн захирлаар 2013 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс томилсугай.
2. Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг  сайжруулах  Төслийг удирдах   нэгжийн захирлын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. 
 
            Комиссын дарга        Т.Бат-Эрдэнэ                        Нийслэлийн  Засаг   даргын Экологи,
                                                                                                     ногоон  хөгжлийн асуудал хариуцсан
                                                                                                    орлогч
            Гишүүд                       Э.Ганхүү                                   Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын  
                                                                                                    газрын Санхүү,  төрийн  сангийн 
                                                                                                    хэлтсийн дарга
                                                С.Баярбаатар                         Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын
                                                                                                    газрын Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн    
                                                                                                    дарга                          
                                                Д.Отгонбаатар                        Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын 
                                                                                                    газрын Төсөл, хамтын  ажиллагааны
                                                                                                    хэлтсийн дарга                                                                                
                                                С.Баяр-Өлзий                         Улаанбаатар хотын Захирагчийн  ажлын
                                                                                                    албаны Инженерийн байгууламжийн
                                хэлтсийн дарга    
                                                М.Энхжаргал                            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                                     Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн  
                                                                                                     мэргэжилтэн                                                                                                                                         
                                                Ж.Батбуянт                               Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг          
                                                                                                     сайжруулах Төслийг удирдах нэгжийн
                                                                                                     нягтлан бодогч
                                                                  
3. Төслийг удирдах  нэгжийн дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлуулж, Нийслэлийн  Засаг  даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн  эдийн засаг,  нийгмийн зорилтын хэрэгжилтийг хангаж, гадаадын хөрөнгө оруулагч төслийн  байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг  сайжруулах  Төслийг удирдах  нэгжийн  захирал Н.Энхболдод даалгасугай.
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                             Э.БАТ-ҮҮЛ