Нийслэлийн 2013 оны төсөв батлах тухай

2012-11-29 00:00:00

   Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуулийг үндэслэн  ТОГТООХ нь:

   Нэг. Нийслэлийн 2013 оны төсвийн төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                                                               /Мянган төгрөгөөр/

д/д

Хотын төсвийн нийт орлого

602731240.6

1.

Төсвийн орлого

 

1.1 Татварын орлого                                                            

337413705.2

 

321503300.0

 

1.1.1

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

262513300.0

 

1.1.2

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-16420000.0

 

1.1.3

Үл хөдлөх  эд хөрөнгийн албан татвар

20463320.0

 

1.1.4

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

16264400.0

 

 

 

 

 

1.1.5

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

82800.0

 

1.1.6

Газрын төлбөр

30314480.0

 

1.1.7

Ус ашигласны төлбөр

8200000.0

 

1.1.8

Ойгоос мод ашигласны төлбөр

85000.0

 

 

 

 

1.2

Татварын бус орлого

15910405.2

 

1.2.1

Хувьцааны ногдол ашиг

250000.0

 

1.2.2

Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр

1138500.0

 

1.2.3

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5658905.2

 

1.2.4

Авто зам ашигласны төлбөр

890000.0

 

1.2.5

Хүү торгуулийн орлого

6490000.0

 

1.2.6

Ангилагдаагүй бусад орлого

35000.0

 

1.2.7

 

Өмч хувьчлалын орлого

1448000.0

2.

Тусламжийн орлого

265317535.4

 

2.1

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг

41546694.5

 

2.2

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

      218097046.7

 

2.3

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого

5673794.2

 

    Хоёр. Нийслэлийн 2013 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

                                                                                                                                                                         /Мянган төгрөгөөр/ 

2.1

Нийслэлийн Засаг дарга

 

2.1.1

Харьяа газар, агентлагуудын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

348174800.0

 

2.1.1.1

Нийслэлийн Татварын газар

308941020.0

 

2.1.1.2

Нийслэлийн Газрын алба

30402280.0

 

2.1.1.3

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар

2836500.0

 

2.1.1.4

Нийслэлийн Байгаль Хамгаалах газар

165000.0

 

2.1.1.5

Замын Цагдаагийн газар

3000000.0

 

2.1.1.6

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

600000.0

 

2.1.1.7

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

40000.0

 

2.1.1.8

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар

1200000.0

 

2.1.1.9

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

100000.0

 

2.1.1.10

Авто замын газар

750000.0

 

2.1.1.11

УБ зам засвар арчлалт ХХК

140000.0

2.1.2

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5658905.2

 

2.1.2.1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

28000.0

 

2.1.2.2

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

10000.0

 

2.1.2.3

Замын Цагдаагийн газар

100000.0

 

2.1.2.4

Мэдээллийн технологийн газар

5000.0

 

2.1.2.5

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

5000.0

 

2.1.2.6

Хот тохижуулах зардал

940000.0

 

2.1.2.7

Соёлын төв өргөө

1204866.4

 

2.1.2.8

Хотын тээврийн татварын тасаг

111742.4

 

2.1.2.9

Нийтлэг үйлчилгээний газар

490000.0

 

2.1.2.10

Авто замын газар

1418896.4

 

2.1.2.11

Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газар

75000.0

 

2.1.2.12

Улаанбаатар лифт НӨҮГ

83200.0

 

2.1.2.13

Улаанбаатар чуулга

80000.0

 

2.1.2.14

Нийтийн тээврийн газар

422000.0

 

2.1.2.15

Архивийн газар

14000.0

 

2.1.2.16

Агаарын чанарын алба

1200.0

 

2.1.2.17

Монголын Хүүхдийн ордон

520000.0

 

2.1.2.18

Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж

150000.0

 

    Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2013 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

                                                                                                                                                                                                                   /Мянган төгрөгөөр/ 

Хотын төсвийн нийт урсгал  зарлага                                    

63688169.9

3.1

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

5068428.2

3.1.1

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

3628428.2

3.1.2

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

1440000.0

 

Үүнээс: Замын Цагдаагийн газарт зориулалтын автомашин худалдан авах /30 ширхэг/

540000.0

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал

900000.0

3.2

Нийслэлийн Ерөнхий Аудитор

808349.1

3.2.1

Нийслэлийн Аудитын газар

808349.1

3.3

Нийслэлийн Засаг дарга

57811392.6

3.3.1

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

5753154.1

3.3.2

Захирагчийн Ажлын алба

536244.1

3.3.3

Авто замын газар

1576864.9

3.3.4

Агаарын чанарын алба

355190.6

3.3.5

Аялал жуулчлалын газар

146820.7

3.3.6

Архивын газар                                                                   

309343.3

3.3.7

Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

763940.4

3.3.8

Байгаль хамгаалах газар

1188083.3

3.3.9

Мэдээллийн технологийн газар

340509.8

3.3.10

Өмчийн харилцааны газар

1079692.6

3.3.11

Нийтийн тээврийн газар

1693173.0

3.3.12

Нийтлэг үйлчилгээний газар

3468298.7

3.3.13

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

669226.4

3.3.14

Хөдөлмөрийн газар                                                                                 

181491.4

3.3.15

Хөдөө аж ахуйн газар

196762.2

3.3.16

Хотын тээврийн татварын тасаг

111742.4

3.3.17

Монголын хүүхдийн ордон         

887430.1

3.3.18

Хүүхдийн урлан бүтээх төв                                                                  

697858.0

3.3.19

Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв

280593.4

3.3.20

Хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төв

1270037.4

3.3.21

Улаанбаатар чуулга

656534.0

3.3.22

Соёлын төв өргөө

1204866.4

3.3.23

Нийслэлийн Тагнуулын газар

21242.0

3.3.24

Газар хянан баталгаажуулах зардал

868100.0

3.3.25

Хэвлэл мэдээллийн зардал

595000.0

3.3.26

Төсвийн нөөц хөрөнгө

5564945.5

3.3.27

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

298618.0

3.3.28

Халаалтын зуухны үнийн зөрүү

412636.3

3.3.29

Ахмадын сан

10000.0

3.3.30

Ахмадын хороо

61558.3

3.3.31

Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал

11548464.6

3.3.32

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ

194381.6

3.3.33

Замын Цагдаагийн газар

1724042.4

3.3.34

Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв

637620.5

3.3.35

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

1999292.9

3.3.36

Биеийн тамирийн зардал

148739.8

3.3.37

Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

27391.4

3.3.38

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл

1188629.4

3.3.39

Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү

399197.4

3.3.40

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ

289428.8

3.3.41

Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал

396654.7

3.3.42

Худалдан авах ажиллагааны газар

692984.2

3.3.43

Улаанбаатар хотын Захирагчийн тусгайлсан ажлын албад

587329.4

3.3.44

Гэр хороололын айл өрхийн хэрэглээний усны үнийн зөрүү

800838.2

3.3.45

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд шилжүүлэх шилжүүлэг

1626440.0

3.3.46

Улаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах ажлын хэсгийн зардал

400000.0

3.3.47

Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж

150000.0

3.3.48

Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал

100000.0

3.3.49

Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй байдлын индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх

1700000.0

3.3.50

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх

1000000.0

3.3.51

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох

1000000.0

  

   Дөрөв. Хотын шуудын 2013 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 304 тэрбум 238  сая  491,3  мянган төгрөгөөр баталсугай.

   Тав. Хотын шуудын 2013 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 203 тэрбум 258 сая 300,0 мянган төгрөг, замын сангаас 15 тэрбум 527 сая 960,0 мянган төгрөг, нийт 218 тэрбум 786 сая 260.0 мянган төгрөгийг зарцуулсугай.

   Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 16 тэрбум 618 сая 594,5 мянган төгрөгийг хотын шуудын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд зарцуулсугай.

   Долоо. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                                     /Мянган төгрөгөөр/   

 

 

41546694.5

7.1

Хотын  шууд

16618594.5

7.2

Дүүргүүд

24928100.0

 

   Найм. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

                                                                                                                                   /Мянган төгрөгөөр/   

 

 

 

51304519.0

8.1

Багануур

  3561784.1

8.2

Багахангай

1942269.6

8.3

Баянгол

9729276.3

8.4

Баянзүрх

11512363.2

8.5

Налайх

4744083.0

8.6

Сонгинохайрхан

19038396.4

8.7

Сүхбаатар

776346.4

 

   Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн байгууллагуудын урсгал зардлын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                                                                                                                                  /мян.төг/   

 

Хот, дүүргийн нэр

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ

 

Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ

Нийтийн биеийн тамир

Соёлын үйлчилгээ

9.1

Хотын шууд

 

 

 

1959682.1

1853605.6

176617.4

1100990.6

9.2

Багануур

2088761.6

4502441.7

276903.0

 

 

168445.0

250411.3

9.3

Багахангай

393017.1

691315.1

 

 

 

91010.5

135771.3

9.4

Баянгол

13150873.7

20635026.6

2172873.4

 

 

124017.0

 

9.5

Баянзүрх

13085660.6

26575589.5

3025088.9

 

 

91863.4

166086.0

9.6

Налайх

1887570.0

4938371.8

339425.4

 

 

123490.6

276073.5

9.7

Чингэлтэй

7427776.8

14443853.7

1647311.9

 

 

181590.0

 

9.8

Сонгинохайрхан

14745166.5

21986281.4

2714089.5

 

 

115771.7

139052.7

9.9

Сүхбаатар

9370060.3

21008611.8

1505801.0

 

 

92962.6

 

9.10

Хан - Уул

7579330.5

13313696.0

1205437.4

 

 

162452.8

176817.6

 

Дүн

69728216.9

128095187.7

12886930.4

1959682.1

1853605.6

1328221.0

2245203.0

 

   Арав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.
                                                                                                                                                                                                                                  /мян.төг/
   

 

Хот, дүүргийн нэр

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ

 

Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ

Нийтийн биеийн тамир

Соёлын үйлчилгээ

10.1

Хотын шууд

 

 

 

 

22071.2

 

32500.0

10.2

Багануур

 

38280.0

 

 

 

 

5000.0

10.3

Багахангай

 

 

 

 

 

 

3000.0

10.4

Баянгол

 

399960.0

 

 

 

 

 

10.5

Баянзүрх

 

200461.5

 

 

 

 

3000.0

10.6

Налайх

 

 

 

 

 

 

5000.0

10.7

Чингэлтэй

 

316672.7

 

 

 

 

 

10.8

Сонгинохайрхан

 

207765.0

 

 

 

 

2500.0

10.9

Сүхбаатар

 

4192815.4

 

 

 

 

 

10.10

Хан - Уул

 

240768.4

 

 

 

 

4000.0

 

Дүн

 

5596723.0

 

 

22071.2

 

55000.0

 

   Арван нэг. Нийслэлийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг 3 тэрбум 634 сая 756,3 мянган төгрөгөөр баталсугай.

   Арван хоёр. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

   Арван гурав. Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин санхүүжиж хэрэгжих 44 тэрбум 518 сая 334,2 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

НИЙСЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 

ХУРЛЫН ДАРГА Д.БАТТУЛГА

---oOo---

 

 
                                                                                  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
                                                                                 Хурлын 2012 оны 11дүгээр сарын 29 
                                                                                         өдрийн 6/27 тогтоолын  нэгдүгээр хавсралт
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2013 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 
ТӨСӨЛ  АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
                                                              /сая төгрөг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт        өртөг

2013 онд санхүүжих

I

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ

 

216 172,4

203 258,3

I.1

Шилжих хөрөнгө оруулалт

 

22 112,3

13 682,8

I.1.1

Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/

2012-2013

6 700,0

4 700,0

I.1.2

Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил /СБД/

2012-2013

1 653,5

638,5

I.1.3

Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /СХД/  

2012-2013

1 211,4

500,0

I.1.4

Сэлбэ гол, Дунд голын  2.6 км үерийн далангийн  засвар шинэчлэл

2012-2013

5 652,1

3 918,3

I.1.5

Товчоодын байр

2012-2013

2 779,5

386,3

I.1.6

Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл 13 км /БНД/

2012-2013

4 115,8

3 539,7

I.2

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

194 060,1

189 575,5

I.2.1

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ

 

37 108,1

32 623,5

I.2.1.1

"Зүүн Сэлбэ" орон сууцны хороолол доторх 0.6 км авто зам /Дамдинсүрэнгийн гудамжийг Нарны замтай холбох авто замыг шинээр барих/ /БЗД, 25-р хороо/

2013

1 150,0

1 150,0

I.2.1.2

Нарны зам, Баянмонгол хорооллыг холбосон 0.2 км авто зам, автомашины нүхэн гарцын хамт /БЗД 26-р хороо/

2013

900,0

900,0

I.2.1.3

Олимпийн гудамжны шинэчлэлт  1.1 км /СБД, 1-р хороо/

2013

1 350,0

1 350,0

I.2.1.4

Дандарбаатарын гудамжны шинэчлэлт /Цайзын уулзвараас Эскадрилын хөшөө хүртэлх/  0.9 км  /БЗД, 16, 22-р хороо/

2013

1 100,0

1 100,0

I.2.1.5

Шүүхийн гудамжнуудын авто замын шинэчлэлт 1.0 км  /БГД/

2013

850,0

850,0

I.2.1.6

Сөүлийн гудамжны Гранд Плазагийн уулзварын шинэчлэлт  1916.7 м2  /БГД, 3-р хороо/

2013

700,0

700,0

I.2.1.7

Доржийн гудамжийг шинэчлэхтэй холбогдуулан гэрэлтүүлгийг шинэчлэх /Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш-Цайз зах хүртэлх  2.8 км авто замд/

2013

1 302,6

1302,6

I.2.1.8

Сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто зам  /СБД/

2013

3 150,0

3 150,0

I.2.1.9

Цагаан давааны хогийн цэг хүрэх хайрган хучилттай авто зам 1.66 км /БЗД/

2013

500,0

500,0

I.2.1.10

Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үeрийн далан хүртэлх, Өгөөмөр захын баруун хойд талаас Нарантуул ОУХТ хойд хаалга, Халдвартын автобусны эцсийн зогсоол  хүртэлх авто замуудыг шинээр барих БЗД, 14-р хороо /2.1км/

2013

3 520,0

3 520,0

I.2.1.11

Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Сэлбийн баруун эргээр Бээжингийн гудамж хүрэх 0.7 км авто зам

2013

900,0

900,0

I.2.1.12

Түр гүүр /өргөн 7.35м, урт 300 у/м/ /Онцгой байдлын нөхцөлд болон барилгын ажлын явцад авто замын хөдөлгөөний саадгүй байдлыг хангах/

2013

5 000,0

5 000,0

I.2.1.13

Гэмтлийн эмнэлэгийн замаас баруун тийш  1-р хорооллын арын замтай холбогдох 1.2 км авто зам /СХД/

2013

1 200,0

1 200,0

I.2.1.14

Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/

2013

11 000,0

6 515,4

I.2.1.15

Авто замын түгжрэл ихтэй газруудад явган хүний гүүрэн гарц  барих /төвийн 6 дүүрэгт/

2013

4 485,5

4 485,5

I.2.2

ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

 

2 000,0

2 000,0

I.2.2.1

Гачууртын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажил 600м /БЗД/

2013

800,0

800,0

I.2.2.2

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт

2013

1 200,0

1 200,0

I.2.3

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

 

44 918,7

44 918,7

I.2.3.1

Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил

2013

40 000,0

40 000,0

I.2.3.2

Ханын материал орчмын орон сууцны хороололд шинээр хийгдэх  усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил /СХД, цэвэр усны ф110-400мм голчтой 5.6км шугам, бохир усны ф150-200мм голчтой 4.6 км/

2013

2 818,7

2 818,7

I.2.3.3

Оргил сувилалын орчимд 10 кВ-ын хувиарлах байгууламж барих

2013

900,0

900,0

I.2.3.4

Стадион  орчимд 6 кВ-ын хувиарлах байгууламж барих

2013

900,0

900,0

I.2.3.5

Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил

2013

300,0

300,0

I.2.4

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА 

 

2 845,5

2 845,5

I.2.4.1

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын  албаны хэрэгцээний автомашин 

2013

68,3

68,3

I.2.4.2

Өмчийн харилцааны газрын конторын барилгын гадна, дотор засвар 

2013

48,5

48,5

I.2.4.3

Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн түүхий эдийн нөөц нэмэгдүүлэхэд шаардагдах техникийн шинэчлэлт 

2013

836,7

836,7

I.2.4.4

Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

2013

1 100,0

1 100,0

I.2.4.5

Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрт 91м салаа төмөр зам

2013

80,0

80,0

I.2.4.6

Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрт үйлдвэрлэлийн түүхий эд хадгалах саравч

2013

112,0

112,0

I.2.4.7

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажилчдын ажлын байрны барилга

2013

600,0

600,0

I.2.5

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ

 

8 750,0

8 750,0

I.2.5.1

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил

2013

3 000,0

3 000,0

I.2.5.2

Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.5.3

Орон сууцны хорооллын доторх шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил

2013

2 000,0

2 000,0

I.2.5.4

Орон сууцны хорооллын доторх инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажил

2013

2 000,0

2 000,0

I.2.5.5

Гэр хорооллын ус түгээх цэг  /10ш/

2013

250,0

250,0

I.2.6

НИЙТИЙН ТЭЭВЭР

 

28 800,0

28 800,0

I.2.6.1

Нийтийн тээврийн  том, дунд оврын автобусны  парк шинэчлэлт

2013

25 000,0

25 000,0

I.2.6.2

Нийтийн тээврийн үйчилгээний автобусны эцсийн зогсоолыг тохижуулах /5ш/

2013

1 200,0

1 200,0

I.2.6.3

Таксины зориулалтын зогсоол байгуулах /5ш/

2013

100,0

100,0

I.2.6.4

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл дуобус, монбус угсарч үйлдвэрлэх /10ш/

2013

2 100,0

2 100,0

I.2.6.5

Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга

2013

300,0

300,0

I.2.6.6

Цахилгаан суудлын автомашин угсрах  /5ш/

2013

100,0

100,0

I.2.7

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

22 852,0

22 852,0

I.2.7.1

Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга 

2013

12 330,0

12 330,0

I.2.7.2

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын хөдөлгөөнт болон явган эргүүлд автомашины парк шинэчлэлт хийх                 /75 автомашин/

2013

1 350,0

1 350,0

I.2.7.3

Нийслэл дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн автомашины парк шинэчлэлт

2013

972,0

972,0

I.2.7.4

Хайлаастын Цагдаагийн  хэлтсийн барилга  /ЧД/

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.7.5

Баянхошууны цагдаагийн  хэлтсийн барилга /СХД/

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.7.6

Яармаг, Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ХУД/

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.7.7

Сансарын цагдаагийн хэлтсийн барилга  /БЗД/

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.7.8

Дамбадаржаагийн цагдаагийн хэлтсийн барилга  /СБД/

2013

1 500,0

1 500,0

I.2.7.9

Галын автомашин цэнэглэх худаг 2ш /БГД, ХУД/

2013

50,0

50,0

I.2.7.10

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа ангиудын гамшиг ослын үед хэрэглэх цахилгааны хөдөлгөөнт нөөц эх үүсвэр /3ш/

2013

100,0

100,0

I.2.7.11

Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын гэрээт тасгийн микроавтобус 2 ширхэг, автомашин 1 ширхэг

2013

150,0

150,0

I.2.7.12

Тохижилт үйлчилгээний автомашинуудад GPS хяналтын систем нэвтрүүлэх

2013

350,0

350,0

I.2.7.13

Иргэдэд зориулсан хөдөлгөөнт интернетийн бүсүүд бий болгох

2013

20,0

20,0

I.2.7.14

Иргэдэд зориулж "Mobile UB guide" програм хангамжийг нэвтрүүлэх

2013

30,0

30,0

I.2.8

НИЙГМИЙН САЛБАР

 

15 955,8

15 955,8

I.2.8.1

Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах

2013

1 000,0

1 000,0

I.2.8.2

"Шинэ Хан-Уул" төсөл

2013

810,0

810,0

I.2.8.3

Усан спорт сургалтын төвийн барилгын урсгал засвар

2013

146,0

146,0

I.2.8.4

Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн барилгын  их засварын ажил

2013

627,3

627,3

I.2.8.5

Улаанбаатар хотын чуулгын барилгын засварын ажил

2013

555,7

555,7

I.2.8.6

Улаанбаатар номын сангийн барилгын их засварын ажил

2013

516,8

516,8

I.2.8.7

5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга    /ЧД, 1-р хороо/

2013

1 600,0

1 600,0

I.2.8.8

Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх

2013

400,0

400,0

I.2.8.9

Төрийн албан хаагч, гачигдалтай иргэдэд орон сууцны дэмжлэг

2013

1 000,0

1 000,0

I.2.8.10

20, 40-р сургуулиудын давхрын өргөтгөл  /БГД/

2013

1 100,0

1 100,0

I.2.8.11

Шинээр баригдаж буй Эрүүл мэндийн төвийн  тавилга, тоног төхөөрөмж  /БГД/

2013

450,0

450,0

I.2.8.12

Цэцэрлэгийн барилга 2ш /ХУД  8, 15-р хороо/

2013

1 550,0

1 550,0

I.2.8.13

Жишиг бага сургуулийн барилга 3ш /ЧД/

2013

1 550,0

1 550,0

I.2.8.14

Цэцэрлэгийн барилга 2ш /БЗД  19, 23-р хороо/

2013

1 550,0

1 550,0

I.2.8.15

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /СБД/

2013

800,0

800,0

I.2.8.16

Жишиг бага сургуулийн барилга /СБД, Бэлх, Сэлх/

2013

750,0

750,0

I.2.8.17

Цэцэрлэгийн барилга  /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/

2013

1 450,0

1 450,0

I.2.8.18

Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /СХД, 11-р хороо/

2013

50,0

50,0

I.2.8.19

Тохижилтын ажил /БЗД 3-р хороо/

2013

50,0

50,0

I.2.9

БАРИЛГА ХОТ,  БАЙГУУЛАЛТ

 

30 830,0

30 830,0

I.2.9.1

Хот байгуулалтын болон барилга байгууламжийн зураг, хаяг дугаарыг нэгдсэн стандартаар хэвлэх, олшруулах төхөөрөмж

2013

130,0

130,0

I.2.9.2

Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, паспортжуулах ажил /150 барилга/

2013

700,0

700,0

I.2.9.3

Шинээр барих барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил

2013

10 000,0

10 000,0

I.2.9.4

Газар чөлөөлөх нөхөн олговор

2013

20 000,0

20 000,0

II

ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ

 

15 527,9

15 527,9

     II.1 Замын засвар, арчлалтын ажил

 

14 393,3

14 393,3

II.1.1

Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засвар

2013

4 360,0

4 360,0

II.1.2

Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар

2013

3 204,9

3 204,9

II.1.3

Хотын захын 10 гол гудамжуудын авто зам, замын байгууламжийн байнгын засвар, арчлалтын ажил

2013

3 000,0

3 000,0

II.1.4

Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил

2013

600,0

600,0

II.1.5

Авто замын тэмдэгийн ажил

2013

150,0

150,0

II.1.6

Авто замын тэмдэглэгээний  ажил

2013

1 000,0

1 000,0

II.1.7

Авто замын тоноглолын ажил

2013

500,0

500,0

II.1.8

Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засварын ажил

2013

150,0

150,0

II.1.9

Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд зориулалтын зогсоол  гаргах

2013

150,0

150,0

II.1.10

Багануур дүүргийн авто замын засвар

2013

167,2

167,2

II.1.11

Багахангай дүүргийн авто замын засвар

2013

21,6

21,6

II.1.12

Налайх дүүргийн авто замын засвар

2013

159,6

159,6

II.1.13

Замын гэрэл дохионы засвар, арчлалтын ажил /ЗХУТөв/

2013

930,0

930,0

II.2

 БУСАД

 

1 134,6

1 134,6

II.2.1

АХБ-ны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл”-ийн Улаанбаатар хотын авто замыг сайжруулах дэд төсөлд  хотын хариуцах хөрөнгө

2013

364,6

364,6

II.2.2

Улаанбаатар  хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого

2013

20,0

20,0

II.2.3

Хотын гол болон туслах гудамж замуудын ТАТ тогтоох, паспортжуулах /60 км/

2013

120,0

120,0

II.2.4

Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого

2013

130,0

130,0

II.2.5

Магадлашгүй ажил

2013

500,0

500,0

 

НИЙТ

 

231 700,3

218 786,2

 
 
                                                                               Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
                                                                                 Хурлын 2012 оны 11дүгээр сарын 29 
                                                                                         өдрийн 6/27 тогтоолын  хоёрдугаар хавсралт
 
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 
2013 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, 
ТӨСӨЛ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
                  /сая төгрөг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

     Төсөвт       өртөг

2013 онд санхүүжих

1

Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий гудамж талбайг хайрган  болон хатуу хучилтай болгох

2013

3 000,0

3 000,0

2

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

2013

2 500,0

2 500,0

3

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

2013

3 000,0

3 000,0

4

Гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

2013

2 184,6

2 184,6

5

Орон сууцны хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

2013

2 000,0

2 000,0

6

Нийтийн бие засах газар /10ш/

2013

3 000,0

3 000,0

7

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  дугуйн зам,   явган замын гэрэлтүүлэгийн ажил

2013

934,0

934,0

 

ДҮН

 

16 618,6

16 618,6

 
 
 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
                                                                                 Хурлын 2012 оны 11дүгээр сарын 29 
                                                                                         өдрийн 6/27 тогтоолын  гуравдугаар хавсралт
 
ГАДААДЫН ЗЭЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
  /сая төгрөг/

Д/Д

Төсөл, арга хэмжээний нэр

 2013 онд санхүүжих

1

УБ хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах 3 төсөл

4461.7

2

УБ хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

15021.1

3

Яармагийн гүүрийг хос болгох болон хуучин гүүрийг засварлах төсөл

10047.4

4

Замын Цагдаагийн газрын баруун уулзвар ба төмөр зам дээрх гүүрэн гарц төсөл

14988.1

 

Дүн

44518.3