Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

2017-01-02 13:01:43

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

              Нэг. Тавигдах шаардлага

Иргэний зөвлөлийн гишүүнд Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 /Иргэний зөвлөлийн гишүүн нь сүүлийн таван жил цагдаа, прокурор, шүүгчээр ажиллаж байгаагүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй Монгол Улсын иргэн байна./ дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан иргэн нэр дэвшинэ.

             Хоёр. Бүрдүүлэх материал

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүрээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан иргэн дараах материалыг бүрдүүлж НИТХ-ын ажлын албанд 2017-01-р сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.  (Холбоо барих утас: 91110936) Үүнд:

            2.1 Товч намтар /Төрийн албан хаагчийн анкет/

            2.2 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын урьдчилан мэдүүлэх хуудас

            Гурав. Бусад

Иргэний зөвлөлд нэр дэвшсэн иргэдийн жагсаалт, товч намтарыг цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон бусад хэлбэрээр иргэдэд ил тод тавьж санал авах замаар шалгаруулна.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ