Улаанбаатар хотын хөрсний болон саарал ус ашиглах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2012-02-14 00:00:00

 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.4 “в”, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн “Улаанбаатар хотын хөрсний ус  ашиглах Техник эдийн засгийн үндэслэл”-д тусгагдсан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхээр ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинээр төлөвлөгдөж байгаа суурьшлын бүсүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны усыг зайлуулах шугам сүлжээг оновчтой төлөвлөж, усыг нь ногоон байгууламж, галын болон бусад шаардлагатай ажлуудад эргүүлэн ашиглаж байхаар төлөвлөх, шинэ техник технологийн бага оврын цэвэрлэх байгууламжуудыг төлөвлөж, байгаль орчинг бохирдуулахгүй, байгальд ээлтэй орчинг бүрдүүлэх, шинээр баригдах орон сууцны хорооллуудын барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөлд хөрсний ус болон саарал усыг ашиглаж байхаар тусгуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллахыг нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар /Э.Хүрэлбаатар/, нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн /С.Цахиур/-т тус тус даалгасугай.
  2. “Улаанбаатар хотын хөрсний усыг ашиглах Техник эдийн засгийн үндэслэл”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон Улаанбаатар хотын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг бүхий “Усны ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар батлаж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дэргэд байгуулан хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын алба /Ч.Бат/-д үүрэг болгосугай.
  3. Дээрх Техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан зөвлөмжүүд болон Усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж жил жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын алба /Ч.Бат/, Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/ -т тус тус үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
02 дугаар сарын 14-ны өдрийн 
85 дугаар захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

УСНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн
ахлагч                                     
Ч.Бат                                Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга

Гишүүд                                    Н.Итгэл                            Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
                                                  Д.Ганбат                         Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн ус зайлуулах байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
                                                  Л.Дугармаа                     Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын усны барилгын инженер
                                                  Б.Баатархуяг                  Ус сувгийн удирдах газрын ерөнхий инженер
                                                  Г.Нарангэрэл                 Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн ерөнхий инженер
                                                 Ж.Даваасүрэн                 Нийслэлийн Автозамын газрын Зураг төсөл, төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн дарга
                                                  Т.Чимэд -Очир               Нийслэлийн  Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын ус хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан инженер
                                                  Б.Дамбасүрэн               Нийслэлийн  Байгаль хамгаалах газрын усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
                                                 Ц.Баярмаа                      Усны  барилга байгууламж” НӨҮГазрын ерөнхий инженер
 Нарийн бичгийн
дарга                                       Д.Анхбат                          
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн