Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай

2011-06-27 00:00:00

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32.1.3 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн Засаг даргын 2011  оны  152 дугаар захирамжаар өөрийн хөрөнгөөр эргэн төлөгдөх нөхцлөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо 22-ын товчоо хүртэлх 10.6 км, Сонгинохайрхан дүүргийн 4, 5 дугаар хороог зааглах 2,5  км,  Хан-Уул дүүргийн  3 дугаар хороо  Гурвалжингийн  гүүрний урд талаас Чингисийн өргөн   чөлөө хүртлэх 3.5 км   шинээр тавигдах авто замын траст орсон иргэн,   аж  ахуйн   нэгж,   байгууллагын   эзэмшилд   байгаа     үл   хөдлөх  хөрөнгө, өмчилсөн үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
  2. Нэр  бүхий 2 иргэн,  7  аж ахуйн   нэгж,   байгууллагын   нөхөх олговорт 146058551 /Нэг зуун    дөчин зургаан сая тавин найман мянга таван зуун тавин нэгэн/    төгрөгийн  нөхөх олговрыг гэрээнд заасан  хугацаанд,  2011 оны  газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэхэд батлагдсан хөрөнгөнөөс гаргахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
  3. Иргэн,  аж  ахуйн нэгж, байгууллагын  эзэмшилд  байгаа өмчилсөн хөрөнгийг нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах  гэрээг холбогдох   хууль тогтоомжийн дагуу иргэн,   аж ахуйн нэгж, байгууллагатай тохиролцон байгуулж, нөхөх  олговрыг олгосны дараа гэрээнд  заасан  хугацаанд   газар  чөлөөлөхийг нийслэлийн Газрын алба /Ц.Сандуй/-нд даалгасугай.
  4. Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбаатар/-д үүрэг болгосугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн
501 тоот захирамжийн хавсралт

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 20 ДУГААР ХОРОО 22-ЫН ТОВЧОО ХҮРТЛЭХ 10.5 КМ ШИНЭЭР ТАВИГДАХ
АВТО ЗАМЫН ТРАССТ ОРСОН БУСДЫН ЭЗЭМШИЛД БАЙГАА ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ,
ӨМЧИЛСӨН ҮЛ ХӨДЛӨХХӨРӨНГИЙННӨХӨХ ОЛГОВРЫН ХЭМЖЭЭ
 
Д/д
Газар эзэмшигчийн нэр
Хаяг,
хашааны дугаар
Эдэлбэрийн хэлбэр
Хөрөнгийн нөхөх олговрын үнэ /төгрөг/
Замын трасст орсон газрын үнэлгээ
Кадастрын зураглалын үнэ
Нийт /төг/
үл хөдлөх хөрөнгө
эд хөрөнгө
хэмжээ м2
Үнэ /төгрөг/
1
Аранзал ХХК
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
49670544
 
 
 
50000
49720544
2
Г.Пүрэвсүрэн
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
 
5676000
 
 
50000
5726000
3
Баруун бүс ХХК
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
35963565
 
 
 
50000
36013565
4
ГЭнхбилэг
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
27748270
 
 
 
50000
27798270
5
Дунд уртын эх ХХК
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
 
4714387
 
 
50000
4764387
6
Хасдаваа ХХК
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
3953505
4846680
 
 
50000
8850185
7
Түшээ говь ХХК
СХД-ийн 20 хороо
эзэмших
 
807780
0
0
50000
857780
 
Дүн
 
 
117335884
16044847
0
0
350000
133730731
Сонгинохайрхан дүүргийн 4, 5 дугаар хороог зааглах 2.5 км шинээр тавигдах авто замын трасст
орсон бусдын эзэмшилд байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ
 

Д/д
Газар эзэмшигчийн нэр
Хаяг, хашааны дугаар
Эдэлбэрийн хэлбэр
Хөрөнгийн нөхөх олговрын үнэ /төгрөг/
Замын трасст орсон газрын үнэлгээ
Кадастрын зураглалын үнэ
Нийт/төг/
үл хөдлөх хөрөнгө
эд хөрөнгө
хэмжээ /м2/
Үнэ /төгрөг/
1
Тээвэрлэлт
СХД-ийн 5 хороо
эзэмших
4840000
 
 
 
50000
4890000

Хан -Уул дүүргийн 3 дугаар хороо Гурвалжингийн гүүрний урд талаас Чингисийн өргөн чөлөө хүртлэх
3.5 км шинээр тавигдах авто замын трасст орсон бусдын эзэмшилд буй үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ
 

Д/д
Газар эзэмшигчийн нэр
Хаяг, хашааны дугаар
Эдэлбэрийн хэлбэр
Хөрөнгийн нөхөх олговрын унэ /төгрөг/
Замын трасст орсон газрын үнэлгээ
Кадастрын зураглалын үнэ
Нийт /төг/
үл хөдлөх хөрөнгө
эд хөрөнгө
хэмжээ /м2/
Үнэ /төгрөг/
1
Аж ахуйн хашаа
ХУД-ийн 3 хороо
эзэмших
 
7387820
 
 
50000
7437820
 
Бүгд дүн
 
 
122175884
23432667
0
0
450000
146058551