Хөрөнгө бүртгэн авах тухай

2011-06-20 00:00:00

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 64 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Солонгосын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОIКА/-аар дамжуулан "Улаанбаатар хотын ус, дулаан хангамжийн системийг шинэчлэх" төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Орон сууц, нийтийн аж ахуйг удирдах газар болон орон сууцны ашиглалт хариуцсан 19 компанийн ус, дулаан дамжуулах төвүүдэд суурилуулсан 6 080 250 003 /зургаан тэрбум наян сая хоёр зуун тавин мянга гурван/ төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжийг хавсралтын дагуу нийслэлийн өмчид бүртгэн авахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т зөвшөөрсүгэй.
  2. Шинээр бий болсон хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т үүрэг болгосугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
06 дугаар сарын 20-ны өдрийн
490 дугаар захирамжийн хавсралт


НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД БҮРТГЭН АВАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
/ төгрөгөөр/
Тоног төхөөрөмжийн нэр
Хэмжих нэгж
Санни хаус ХХК
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг бүрийн үнэ
Нийт үнэ
1
Бойлер угаах төхөөрөмж
 
 
 
 
 
2
Халуун усны эргэлтийн часос
ш
13
2
17,477,581
34,955,163
3
Хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер
 
13
 
0
0
4
Хэрэгцээний халуун усны автомат
 
13
 
0
0
5
Халуун усны эргэлтийн насос
ш
11
2
17,477,581
34,955,163
6
Хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер
ком
11
1
54,013,892
54,013,892
7
Хэрэгцээнмй халуун усны автомат
ш
11
1
3,065,201
3,065,201
8
Халуун усны эргэлтийн насос
ш
2
2
17,477,531
34,955,163
9
Хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер
ком
2
1
60,841,483
60,841,483
10
Хэрэгцээний халуун усны автомат
ш
2
1
3,065,201
3,065,201
11
Халуун усны эргзлтийн насос
ш
3
2
17,477,581
34,955,163
12
Хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер
ком
3
1
69,033,784
69,033,784
13
Хэрэгцээний халуун усны автомат
ш
3
1
4,719,844
4,719,844
14
Хүйтэн усны өргөх насос
ш
13
3
21,374,150
64,122,449
15
Коллектор
ш
13
2
2,428,697
4,857,394
16
Бак
ш
13
1
7,012,339
7,012,339
17
Цахилгааны удирдлагын хяналтын самбар
ш
13
1
9,722,878
9,722,878
18
Хүйтэи усны өргөх насос
Щ
11
3
21,201,538
63,604,615
19
Коллекгор
ш
11
2
2,428,697
4,857,394
20
Бак
ш
11
1
7,012,339
7,012,339
21
Цахилгааны удирдлагын хяналтын самбар
ш
11
1
9,722,878
9,722,878
22
Хүйтэн усны өргөх насос
ш
2
3
21,374,150
64,122,449
23
Коллектор
ш
2
2
2.428,697
4,857,394
24
Бак
ш
2
1
7,012,339
7,012,339
25
Цахилгааны удирдлагын хяналтын самбар
ш
2
1
9,722,878
9,722,878
26
УДДТ-ийн барилга
 
 
 
0
0
27
Хүйтэн усны өргөх насос
ш
3
3
20,025,623
60,076,869
28
Коллектор
ш
3
2
2,428.697
4,857,394
29
Бак
ш
3
1
7,012,339
7,012.339
30
Цахилгааны удирдлагын хяналтын самбар
ш
3
1
9,405,974
9,405,974
31
Ус зөөлрүүлэхтөхөөрөмж
 
 
 
 
 
 
Тоног төхөөрөмжийн дүн
 
 
 
 
672,539,979

 

 

 

/ төгрөгөөр/
CMMC XXK
Xөx acap XXK
Ашид Ундрах XXK
УДДТ №
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
17,477,529
34,955,058
7
2
3,474,255
6,948,510
13
2
17,477,583
34,955,166
1
1
18,879,318
18,879,318
7
1
52,696,432
52,696,432
13
1
39,107,280
39,107,280
1
1
3,065,192
3,065,192
7
1
3,067,010
3,067,010
13
1
3,065,202
3,065,202
4
2
17,477,529
34,955,058
10
2
1,700,821
3,401,641
15
2
17,477,583
34,955,166
4
1
21,576,364
21,576,364
10
1
52,696,432
52,696,432
15
1
23,599,221
23,599,221
4
1
2,982,932
2,982,932
10
1
3,067,010
3,067,010
15
1
3,065,202
3,065,202
 
 
 
 
5
2
17,487,891
34,975,783
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
54,045,754
54,045,754
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
3,067,010
3,067,010
 
 
 
 
 
 
 
 
6
2
17,487,891
34,975,783
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
67,011,773
67,011,773
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
4,722,628
4,722,628
 
 
 
 
1
2
19,958,136
39,916,273
7
3
21,386,758
64,160,274
13
3
19,958,198
59,874,594
1
2
2,428,689
4,857,379
7
2
2,430,129
4,860,259
13
2
2,428,697
4,857,394
1
1
7,012,318
7,012,318
7
1
7,016,476
7,016,476
13
1
7,012,340
7,012,340
1
1
9,722,849
9,722,849
7
1
9,728,614
9,728,614
13
1
9,654,104
9,654,104
4
2
14,159,489
28,318,977
10
3
21,214,045
63,642,135
15
2
14,159,532
28,319,065
4
2
2,428,689
4,857,379
10
2
2,430,129
4,860,259
15
2
2,428,697
4,857,394
4
1
7,012,318
7,012,318
10
1
7,016,476
7,016,476
15
1
7,012,340
7,012,340
4
1
9,722,849
9,722,849
10
1
9,728,614
9,728,614
15
1
9,722,879
9,722,879
 
 
 
 
5
3
21,386,758
64,160,274
 
 
 
 
 
 
 
 
5
2
2,430,129
4,860,259
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
7,016,476
7,016,476
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
9,728,614
9,728,614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
6
3
20,037,436
60,112,307
 
 
 
 
 
 
 
 
6
2
2,430,129
4,860,259
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
7,016,476
7,016,476
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
9,411,523
9,411,523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
227,834,264
 
 
 
658,855,058
 
 
 
270,057,344
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Өнөх горхи ХХК
Өнөр хотхон ХХК
Санконфорт ХХК
УДДТ
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
17,477,582
34,955,163
4
2
17,477,583
34,955,167
4
2
12,827,188
25,654,376
2
1
51,176,592
51,176,592
4
2
57,646,830
115,293,659
4
1
12,136,742
12,136,742
2
1
3,065,201
3,065,201
4
2
3,065,202
6,130,403
4
1
3,065,202
3,065,202
1
2
17,477,582
34,955,163
6
2
17,477,583
34,955,167
2
2
12,827,188
25,654,376
1
1
51,176,592
51,176,592
6
1
57,646,830
57,646,830
2
1
21,576,430
21,576,430
1
1
3,007,215
3,007,215
6
1
3,063,853
3,063,853
2
1
3,065,202
3,065,202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
21,374,150
64,122,450
4
3
21,374,152
64,122,456
4
2
19,958,198
39,916,396
2
4
2,428,697
9,714,787
4
4
2,428,697
9,714,788
4
2
2,428,697
4,857,394
2
1
7,012,339
7,012,339
4
1
7,012,340
7,012,340
4
1
7,012,340
7,012,340
2
1
9,722,878
9,722,878
4
1
9,722,879
9,722,879
4
1
9,722,879
9,722,879
1
3
21,201,538
63,604,615
6
3
21,201,541
63,604,622
2
2
14,159,532
28,319,065
1
4
2,428,697
9,714,787
6
4
2,428,697
9,714,788
2
2
2,428,697
4,857,394
1
1
7,012,339
7,012,339
6
1
7,012,340
7,012,340
2
1
7,012,340
7,012,340
1
1
9,722,878
9,722,878
6
1
9,722,879
9,722,879
2
1
9,722,879
9,722,879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
358,963,003
 
 
 
432,672,171
 
 
 
202,573,014
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Эма энд би XXK
Дулаан Өргөө XXK
Опен xayc XXK
УДДТ
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
УДДТ
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
УДДТ
Too ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
2
7,412,853
14,825,706
3
2
13,141,394
26,282,788
Атлант
2
17,476,911
34,953,823
26
1
18,879,378
18,879,378
3
1
18,879,376
18,879,376
Атлант
1
21,576,434
21,576,434
26
1
2,791,451
2,791,451
3
1
3,309,285
3,309,285
Атлант
1
3,303,891
3,303,891
10
2
7,412,853
14,825,706
2
2
13,141,394
26,282,788
95
2
17,476,911
34,953,823
10
1
21,576,432
21,576,432
2
1
37,758,751
37,758,751
95
1
18,879,380
18,879,380
10
1
2,792,799
2,792,799
2
1
3,065,202
3,065,202
95
1
3,303,891
3,303,891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
2
19,958,200
39,916,400
3
2
19,958,197
39,916,394
Атлант
2
19,958,201
39,916,403
26
2
2,428,697
4,857,394
3
2
2,428,697
4,857,394
Атлант
2
2,428,697
4,857,395
26
1
7,012,340
7,012,340
3
1
7,012,340
7,012,340
Атлант
1
7,012,341
7,012,341
26
1
9,722,880
9,722,880
3
1
9,722,878
9,722,878
Атлант
1
9,722,881
9,722,881
10
2
19,958,200
39,916,400
2
2
21,201,539
42,403,078
95
2
19,958,201
39,916,403
10
2
2,428,697
4,857,394
2
2
2,428,697
4,857,394
95
2
2,429,372
4,858,743
10
1
7,012,340
7,012,340
2
1
7,012,340
7,012,340
95
1
7,012,341
7,012,341
10
1
9,722,880
9,722,880
2
1
9,722,878
9,722,878
95
1
9,722,881
9,722,881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198,709,501
 
 
 
241,082,885
 
 
 
239,990,629
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Ивэн Эх ХХК
Хайрхан Уул ХХК
ГМ ХХК
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
13,148,145
26,296,289
3
2
17,477,584
34,955,169
5
2
13,997,712
27,995,424
1
1
47,198,468
47,198,468
3
1
26,420,341
26,420,341
5
1
48,546,978
48,546,978
1
1
2,950,578
2,950,578
3
1
3,065,202
3,065,202
5
1
3,065,202
3,065,202
2
2
13,148,145
26,296,289
120
2
17,477,584
34,955,169
8
2
17,477,586
34,955,172
2
1
21,576,442
21,576,442
120
1
54,013,901
54,013,901
8
1
16,182,326
16,182,326
2
1
2,950,578
2,950,578
120
1
3,065,202
3,065,202
8
1
3,065,202
3,065,202
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
19,958,209
59,874,628
3
 
 
 
5
2
16,856,589
33,713,179
1
4
2,428,698
9,714,793
3
 
 
 
5
2
2,428,697
4,857,395
1
1
7,012,344
7,012,344
3
 
 
 
5
1
7,012,341
7,012,341
1
1
9,722,884
9,722,884
3
 
 
 
5
1
9,722,881
9,722,881
2
3
18,771,505
56,314,515
120
3
21,201,542
63,604,625
8
2
12,136,744
24,273,489
2
4
2,428,698
9,714,793
120
2
2,428,697
4,857,394
8
2
2,428,697
4,857,395
2
1
7,012,344
7,012,344
120
1
7,012,340
7,012,340
8
1
7,012,341
7,012,341
2
1
9,722,884
9,722,884
120
1
9,722,880
9,722,880
8
1
9,722,881
9,722,881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
89,002,782
89,002,782
 
 
 
 
 
 
 
296,357,830
 
 
 
330,675,004
 
 
 
234,982,206
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Сансар Өргөө ХХК
Таван шар салбар ХХК
Эцэг эх хүү ХХК
УДДТ
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
11,057,860
22,115,720
1
2
12,136,744
24,273,487
1
2
10,788,261
21,576,521
2
2
28,318,909
56,637,818
1
1
21,576,433
21,576,433
1
1
24,273,482
24,273,482
2
2
3,065,185
6,130,370
1
1
3,075,990
3,075,990
1
1
3,065,201
3,065,201
4
2
10,788,156
21,576,312
2
2
10,788,217
21,576,433
2
2
11,462,477
22,924,955
4
1
18,879,273
18,879,273
2
1
18,879,379
18,879,379
2
1
27,644,811
27,644,811
4
1
3,065,185
3,065,185
2
1
3,075,990
3,075,990
2
1
3,065,201
3,065,201
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
10,113,951
20,227,901
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
18,205,111
18,205,111
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
3,074,641
3,074,641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
14,833,714
44,501,143
1
2
16,182,325
32,364,650
1
2
16,856,584
33,713,169
2
2
2,428,684
4,857,367
1
2
2,428,697
4,857,394
1
2
2,428,697
4,857,393
2
1
7,012,301
7,012,301
1
1
7,012,341
7,012,341
1
1
7,012,339
7,012,339
2
1
9,722,825
9,722,825
1
1
11,745,671
11,745,671
1
1
9,722,878
9,722,878
4
2
12,810,935
25,621,870
2
2
13,215,565
26,431,130
2
2
19,958,196
39,916,392
4
2
2,428,684
4,857,367
2
2
2,428,697
4,857,394
2
2
2,428,697
4,857,393
4
1
7,012,301
7,012,301
2
1
7,012,341
7,012,341
2
1
7,012,339
7,012,339
4
1
9,722,825
9,722,825
2
1
9,722,880
9,722,880
2
1
9,722,878
9,722,878
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
12,811,004
25,622,008
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
2,428,697
4,857,393
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
7,012,339
7,012,339
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
9,722,878
9,722,878
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
142,134,720
142,134,720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241,712,678
 
 
 
196,461,513
 
 
 
450,221,945
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Хаусинг сервис ХХК
Ганга Өргөө ХХК
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
16,532,942
33,065,884
3
2
8,765,426
17,530,852
2
1
51,244,029
51,244,029
3
1
18,879,379
18,879,379
2
1
3,065,202
3,065,202
3
1
3,214,889
3,214,889
4
2
17,435,781
34,871,562
8
2
8,765,426
17,530,852
4
1
48,546,975
48,546,975
8
1
18,879,379
18,879,379
4
1
3,065,202
3,065,202
8
1
3,214,889
3,214,889
 
 
 
 
6
2
8,765,426
17,530,852
 
 
 
 
6
1
18,879,379
18,879,379
 
 
 
 
6
1
3,065,202
3,065,202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
21,374,154
42,748,308
3
2
15,508,061
31,016,122
2
2
2,428,697
4,857,395
3
2
2,428,697
4,857,394
2
1
7,012,341
7,012,341
3
1
7,012,341
7,012,341
2
1
9,722,880
9,722,880
3
1
9,722,880
9,722,880
4
2
21,201,543
42,403,085
8
1
14,429,240
14,429,240
4
2
2,428,697
4,857,395
8
2
2,428,697
4,857,394
4
1
7,012,341
7,012,341
8
1
7,012,341
7,012,341
4
1
9,722,880
9,722,880
8
1
9,722,880
9,722,880
 
 
 
 
6
2
21,374,154
42,748,308
 
 
 
 
6
2
2,428,697
4,857,394
 
 
 
 
6
1
7,012,341
7,012,341
 
 
 
 
6
1
9,722,880
9,722,880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302,195,478
 
 
 
271,697,187
 
 
 
 
/ төгрөгөөр/
Батбаян бүрд ХХК
ОСНААУГ
Нийт дүн
УДДТ №
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
Тоо ширхэг
Нэг
бүрийн үнэ
Нийт үнэ
 
 
 
 
5
8,765,750
43,828,752
 
13
2
9,170,040
18,340,079
 
 
 
 
13
1
21,576,564
21,576,564
 
 
 
 
13
1
3,128,602
3,128,602
 
 
 
 
9
2
10,653,428
21,306,857
 
 
 
 
9
1
24,273,634
24,273,634
 
 
 
 
9
1
3,128,602
3,128,602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
2
16,991,544
33,983,088
 
 
 
 
13
2
2,428,712
4,857,424
 
 
 
 
13
1
7,012,383
7,012,383
 
 
 
 
13
1
9,722,939
9,722,939
 
 
 
 
9
2
19,958,322
39,916,643
 
 
 
 
9
2
2,428,712
4,857,424
 
 
 
 
9
1
7,012,383
7,012,383
 
 
 
 
9
1
9,722,939
9,722,939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208,839,563
 
 
43,828,752
6,080,250,004