Гишүүнчлэлийн татвар төлех тухай

2010-03-29 00:00:00

     Монгол Үлсын Засаг захиргаа.  нутэг дэвсгэриин нэтж, түүний удирдлагын тухай   хуулийм   29   дүгээр   зуйлийн    29 2   дахь   хэсэг,   Нийслэлийм    Иргэдийн Төлөөлөгчдийн   Хурлын   2006   оны    44   дугаар тогтоолыг   тус   тус   ундэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ

     Нэг. Олон Улсын Эрүүл хотуудыи холбооны гишуунчлэлийн 2009, 2010 оны татвөр бопох /тус бур 525 ам.дол/ нийт 1050 эм.долпэрыг Нийслэлийн Засаг дэргык нөөц сангээс гэрга^ыг Тамгын Газар /Ц.Болдса[лхан/-т зөвшөөрсүгэй.

    Хоёр. Захирамжийн хэрэгамлтэд хяналт тавьж эжилпахыг Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Цогзолмаад даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР