Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2010-06-17 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил.үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46,1,1 дэхь хэсэг 47 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг.Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 350 дугаар захирамжаар батлагдсан, Нийслэлийн 2010 оны төсвийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга
  •   Д .Ганболд   Нийслэлийн Засагдаргын орлогч

Гишүүд

  • Б.Саранчимэг  "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн
  • Э.Ганхүү      Санхүү, төрийн   сангийн   хэлтсийн дарга
  • Л.Алтангэрэл  ЗАА-ны   инженерийн   байгууламжийн хэлтсийн дарга
  • Б.Баатархуяг  Ус сувгийн удирдах газрын дэд дарга, ерөнхий инженер
  • Б.Даваацэрэн   Экологи,      ногоон      байгууламжийн эрдэмтэн, доктор /зөвшилцсөнөөр
  • Нарийн бичгийн дарга    Ч.Мягмардулам  "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" НӨҮГ"-ын ногоон байгууламжийн ìэргэжилтэн
      Хоёр."Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль", холбогдох тогтоол шийдвэрийг мөрдөн ажиллахыг Үнэлгээний хороо /Д.Ганболд/-нд үүрэг болгосугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР