Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай

2010-04-08 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай   хуулийн   29   дүгээр   зүйлийн   29.2,   Төсвийн   байгууллагын   удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13, Сангийн сайдын 2007 оны 11 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2009 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Дүүргийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2009 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалтыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт зөвшөөрсүгэй.

     Гурав. Төсөвт байгууллагуудын 2009 оны төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтэд зохих хяналт тавин санхүүжүүлж, нийслэлийн 2010 оны төсвийн тодотголд тусгуулахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т үүрэг болгосугай.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн
251 тоот захирамжийн хавсралт
 
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ,
ОРЛОГО ДАВАЛТ, ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТ
/төгрөгөөр/
Байгууллагын нэр
Төсвийн хэмнэлт, нэмэгдэл орлого зарцуулах эрх олгох
Төсөвт төвлөрүүлэх
1.
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
10515300,00
27871429,62
2.
Аудитийн газар
35080,64
 
3.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
6501800,00
4554630,97
4.
Захирагчийн ажлын алба
13387100,00
2667994,41
5.
Засаг даргын неөц сан
 
608000,00
6.
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын барьцааны хөрөнгө
788663767,00
 
7.
Хот тохижуулах зардал
165597377,08
7998300,00
8.
Газрын хянан баталгаажилт, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал
48454111,10
 
9.
Баяр наадмын үйл ажиллагааны орлого
85671906,69
 
10.
Махны үнийн зөрүү
20000000,00
 
11.
Орон сууц хөгжүүлэх сан
106695538,00
 
12.
Цэргийн дүйцүүлэх алба
15065008,39
 
13.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
428290,00
 
14.
Ахмадын сан
971450,00
 
15.
Авто замын газар
102045712,00
2835344,00
16.
Авто замын хөрөнгө оруулалтын барыдаа хөрөнгө, техник хяналтын зардал
3477354794,00
 
17.
Агаарын чанарын алба
7932400,00
8930222,00
18.
Аялал жуулчлалын газар
832500,00
3885405,00
19.
Архивын алба
4864177,28
 
20.
Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв
2011846,74
 
21.
Барилга хот, байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
4195541,14
 
22.
Хөрөнгө оруулалтын барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардал
7590082062,13
63303900,00
23.
Биеийн тамирийн арга хэмжээний зардал
 
53474,00
24.
Монголын хүүхдийн ордон
74973600,00
7659821,72
25.
Мэдээлэл технологийн газар
3355800,00
3704003,03
26.
Нийтлэгүйлчилгээний газар
61447484,49
 
27.
Нийтийн тээврийн газар
73479803,45
7568400,00
28.
Нийтийн аж ахуйг сайжруулах II төсөл
 
4664547,82
29.
Өмчийн харилцааны газар
4298400,00
10610367,64
30.
Улаанбаатар чуулга
9622,00
 
31.
Соёлын төв өргөө
35298717,97
 
32.
Хөдөө аж ахуйн газар
 
1503776,00
33.
Хөдөлмөрийн газар
14475400,00
7141527,55
34.
Хүүхдийн урлан бүтээх төв
1078200,00
88282,68
35.
Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв
6391368,41
 
36.
Татварын газар
6293687,00
 
37.
Тээврийн татварын тасаг
12368123,55
 
38.
Тагнуулын газар
1020,00
 
39.
Шүүхийн шинжилгээний алба
1423000,00