Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2010-08-27 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 271 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
     Нэг. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
 
     Хоёр. Захирамжаар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Батад даалгасугай.
 
     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө оруулалтын газар /Ц.Ганхүү/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т даалгасугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 8 дугаар сарын
27-ны өдрийн597 тоот захирамжийн хавсралт

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Зам, тээвэр, барилга хот
байгуулалтын сайдын бащаас нийслэлийн Засаг даргад худалдан авах
ажиллагааны эрх шилжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,
арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын жагсаалт
/сая  төг/


Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил, хүчин чадал

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

 

Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ

 

 

 

1

Нийтийн     зориулалттай    орон    сууцны барилгын цахилгаан шатыг шинэчлэх /УБ, БГД, БЗД, СХД/

2010-2011

1,350.0

675.0

2

Нийтийн     зориулалттай     орон    сууцны барилгын дээврийн засвар /УБ/

2010-2011

1,000.0

500.0

3

Хөрсний  усны  түвшин доошлуулах /УБ, СХД, 5-р хороо/

2010-2011

1,006.7

503.4

4

Гэр   хорооллын   халуун   усны   барилга /СБД, ЧД, СХД, БЗД, БГД, ХУД/

2010-2011

1,302.0

651.0

 

Дүн

 

4,658.7

2,329.4