Үнэлгээний хороо 6айгуулах тухай

2010-09-03 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсэгрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.3.1, 46 дугаар зүйлийн 46.1, 47 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. "Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төсөл"-ийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ус хангамжийн системийн хяналтын хаалт ханган нийлүүлж, суурилуулах VLG-02 гэрээт ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Гүйцэтгэгчийг "Дэлхийн банкны сонгон шалгаруулалтын удирдамж", "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль"-ийн дагуу сонгон шалгаруулж, танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Ц. Ганхүү)-нд даалгасугай.

     Гурав. Ажпын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь Төслийг удирдах нэгж (Л.Бадамхорлоо)-д, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавихыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар (Ч.Однасан)-т тус тус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 9 дүгээр сарын
3-ны өдрийн 612 тоот захирамжийн хавсралт
 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Дарга
  • Ц.Ганхүү Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
Гишүүд
  • Н.Нандинжаргал Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
  • О.Энхтуяа  Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газрын Орон сууц нийтийн аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн (зөвшилцсөнөөр)
  • Д. Анхбат  Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн ус хангамж хариуцсан инженер
  • Н. Батсайхан  Ус сувгийн удирдах газрын Ус хангамжийн албаны инженер
  • О. Энхтүвшин  Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь Төслийг удирдах нэгжийн инженер
  • Нарийн бичгийн дарга
  • Д.Цэндсүрэн  Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь Төслийг удирдах нэгжийн менежер-инженер