Эрх шилжүүлэх тухай

2010-09-14 00:00:00

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын багцад батлагдсан гамшгийн хөрөнгөөр засварлах сургууль, цэцэрлэгийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлыг эрх бүхий гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэн, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Ц.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.

     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т даалгасугай

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 9 дүгээр сарын
14-ний өдрийн 640 дүгээр захирамжийн хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД САНХҮҮЖИХ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫНБАГЦАД БАТЛАГДСАН ГАМШГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЗАСВАРЛАХ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЖАГСААЛТ 
/ төгрөгөөр/

Сургууль, цэцэрлэг

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

26 дугаар сургуулийн барилгын дээврийн засвар /ХУД/

2010

3 000 000.0

3 000 000.0

2

32 дугаар сургуулийн барилгын дээврийн засвар /ХУД/

2010

3 000 000.0

3 000 000.0

3

3 дугаар сургуулийн барилгын дээврийн засвар /СБД/

2010

4 000 000.0

4 000 000.0

4

10 дугаар сургуулийн барилгын дээвэр, шалны их засвар /ХУД/

2010

29 542 146.0

29 542 146.0

 

Нийт

 

39 542 146.0

39 542 146.0