Орон сууц хуваарилах тухай

2010-12-02 00:00:00

     Монгол Улсын Засэг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуупийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хот тосгоны эрх эүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 23 дугаар захирамжийн дагуу худалдан авах орон сууцыг хавсралтад заасан төрийн албан хаагчид болонгачигдалтай иргэдэд хуваарилан олгосугай.

     Хоёр. Хавсралтанд дурьдсан нэр бүхий иргэдэд орон сууц эзэмших эрхийн бичиг олгож,хуулийн дагуу хувьчлахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /Ч.Бат/-нд, Орон сууц хувьчлах товчоо /ЦДашзэвэг/-нд тус тус тус үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР