Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1340 “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн Улсын үзлэгийн дүнгийн тухай 2019-12-20
А/1338 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, хороо, нэр өөрчлөх тухай 2019-12-19
А/1337 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-19
А/1336 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-19
А/1331 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-19
А/1330 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1329 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1328 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1326 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1325 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1324 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн хаяг, байршил, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1323 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1322 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-17
А/1321 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-17
А/1320 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-17
А/1319 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-12-16
А/1317 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-16
А/1315 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх, хөндлөнгийн шинжээч томилох тухай 2019-12-16
А/1314 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1313 Нөлөөллийн уулзалт, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2019-12-13