Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/183 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-02
А/182 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-02
А/181 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-02
А/180 Хяналтын хороо байгуулах тухай 2018-03-01
А/179 Жагсаалт батлах тухай 2018-03-01
А/178 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-01
А/177 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-03-01
А/176 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-03-01
А/175 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-03-01
А/174 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-03-01
А/99 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-02
А/98 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-02-02
А/171 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28
А/168 Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-02-28
А/167 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-02-28
А/165 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-02-27
А/164 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-02-27
А/163 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-27
А/162 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-02-27
А/161 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-02-23