Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1016 Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-01
А/998 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-24
А/997 Цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2018-10-19
А/996 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-18
А/995 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-18
А/994 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-18
А/992 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-10-18
А/991 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-18
А/990 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-18
А/989 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2018-10-18
А/988 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-10-18
А/985 Нийслэлийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай 2018-10-18
А/984 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-18
А/983 “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай” 2018-10-17
А/981 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-17
А/980 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-10-17
А/979 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2018-10-17
А/978 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-17
А/976 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-16
А/975 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-16