Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/890 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-24
А/889 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-20
А/888 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-11-20
А/887 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-20
А/885 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2017-11-20
А/881 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-11-16
А/880 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-16
А/879 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-11-16
А/878 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-11-16
А/877 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-16
А/876 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-11-16
А/874 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-11-16
А/872 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-16
А/871 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-16
А/870 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-16
А/869 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-16
А/868 Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/867 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/866 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/863 Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-15