Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1373 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1372 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1368 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-23
А/1367 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-12-25
А/1366 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1365 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1364 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-25
А/1363 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-25
А/1362 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1361 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1360 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1359 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-12-25
А/1358 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-25
А/1357 Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-25
А/1355 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-25
А/1352 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1351 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1350 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчилж, эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-24
А/1346 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-20
А/1343 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2019-12-20