Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1054 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-11-13
А/1044 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-13
А/1043 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018-11-13
А/1042 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-13
А/1040 Захирамж хүчингүй болгож, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-12
А/1038 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-12
А/1036 Хашаа албадан буулгаж, газар чөлөөлөх тухай 2018-11-07
А/1033 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-11-07
А/1032 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-07
А/1031 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-11-07
А/1030 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2018-11-07
А/1029 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-11-07
А/1028 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2018-11-07
А/1027 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1026 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1025 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-06
А/1024 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай байгуулах тухай 2018-11-05
А/1021 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01
А/1020 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-11-01
А/1018 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01