Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/529 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/528 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/527 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/526 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/525 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-17
А/524 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-17
А/523 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-04-17
А/522 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-17
А/521 Иргэдийн эрүүл мэндийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-16
А/520 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2020-04-16
А/519 Сайжруулсан түлшний агуулахын 3 барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2020-04-16
А/518 Цэцэрлэгийн барилга, байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай 2020-04-16
А/517 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-04-16
А/516 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2020-04-16
А/515 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-15
А/514 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах, дугуйн замын трассыг чөлөөлөх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-14
А/511 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-04-14
А/508 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-04-14
А/505 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-13
А/504 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-13