Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/566 100 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2020-04-23
А/565 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2020-04-23
А/563 Мал амьтны сэг зэм устгах, халдваргүйтгэл хийх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-04-23
А/562 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-04-22
А/561 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-04-22
А/551 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-04-21
А/550 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-21
А/549 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-21
А/548 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/545 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-20
А/543 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/542 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/541 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/540 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/538 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/537 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/536 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-20
А/532 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20
А/531 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-20
А/530 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-20