Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/847 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/846 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/845 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11
А/842 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/841 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-09-10
А/839 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2018-09-10
А/838 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-09-10
А/837 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-10
А/836 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/834 Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/833 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/832 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2018-09-10
А/831 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-09-07
А/829 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-07
А/827 Ойн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-09-06
А/826 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-06
А/825 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2018-09-06
А/824 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-06
А/823 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-06
А/820 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-04