Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/931 Нийслэлийн салбар хороо байгуулах тухай 2017-12-01
А/923 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-12-01
А/922 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-01
А/921 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-12-01
А/920 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-12-01
А/919 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-01
А/1042 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-27
А/1038 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-12-25
А/1037 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-12-25
А/1036 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-12-25
А/1034 Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-21
А/1009 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-12-20
А/1007 Гадаад томилолтын тухай 2017-12-20
А/1004 Газар эзэмших талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-19
А/1003 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-12-19
А/918 Хуваарь батлах тухай 2017-11-30
А/917 Суурьшлын бүсийн хязгаар тогтоох тухай 2017-11-30
А/916 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-11-30
А/915 Дүрэм батлах тухай 2017-11-30
А/914 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-11-29