Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1113 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-27
А/1112 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-11-27
А/1111 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-11-27
А/1109 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-27
А/1108 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-11-30
А/1107 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай 2018-11-23
А/1106 Сууц өмчлөгчдийн холбоодод газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-11-23
А/1105 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын газар ашиглах эрхийн хугацааг сунгах тухай 2018-11-23
А/1104 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ашиглалтад байгаа газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2018-11-23
А/1102 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-22
А/1101 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-11-22
А/1100 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-11-22
А/1098 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-22
А/1097 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-21
А/1096 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-21
А/1095 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-21
А/1094 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-21
А/1093 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-11-21
А/1092 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-21
А/1091 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-21