Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/557 Гадаад томилолтын тухай 2018-06-20
А/555 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-19
А/554 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-19
А/553 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-19
А/552 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-19
А/551 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-06-19
А/550 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-06-19
А/549 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-06-18
А/548 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-18
А/547 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-18
А/546 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-06-18
А/545 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-06-18
А/544 Нэр өөрчлөх тухай 2018-06-18
А/543 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2018-06-18
А/542 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-06-18
А/540 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-15
А/539 Жагсаалт батлах тухай 2018-06-12
А/537 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-06-12
А/536 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-06-12
А/535 Сургуулийн нэр, ангилал өөрчлөх тухай 2018-06-12