Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/985 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-15
А/984 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-12-15
А/983 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-15
А/959 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12
А/958 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12
А/954 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-12-11
А/953 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-11
А/952 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-12-11
А/951 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-12-11
А/945 Тооллого явуулах тухай 2017-12-08
А/944 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-08
А/943 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-08
А/941 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-07
А/940 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга байгууламж хасаж, актлах тухай 2017-12-06
А/939 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-06
А/937 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-05
А/936 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-05
А/935 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-12-05
А/934 Комисс байгуулах тухай 2017-12-04
А/932 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай 2017-12-04