Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/644 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны “Газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, барилгажилтад гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай” 3/10 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2012-10-18
А/643 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2012-10-17
А/642 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-17
А/641 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
А/640 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
А/630 Боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-15
А/627 Тээврийн хэрэгсэлийн талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2012-10-15
А/624 Нэрэмжит тэтгэмж олгох тухай 2012-10-12
А/623 Цэцэрлэг байгуулах тухай 2012-10-12
А/622 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-11
А/615 Хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай 2012-10-11
А/606 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-08
А/605 “Улаанбаатар сонсож байна” Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийг ажиллуулах тухай 2012-10-08
А/602 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод болгож, гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-08
А/601 Захирамжийн холбогдох хэсэг болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-10-05
А/600 Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-05
А/599 Цалин урамшуулал олгох тухай 2012-10-05
А/598 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-10-05
А/597 Захирамжинд нэмэлт оруулах тухай 2012-10-03
А/596 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-10-03