Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/520 “Монгол цэргийн жавхаа” тэргүүний жагсаалч хамт олон шалгаруулах уралдааныг дүгнэх тухай 2013-05-27
А/519 Хүүхдийн гар зургийн уралдаан зарлах тухай 2013-05-24
А/518 Шагнах тухай 2013-05-24
А/517 Гэр хороололд гарч болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-24
А/516 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-24
А/515 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-05-24
А/514 Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2013-05-24
А/513 Зуслангийн авто замын урсгал засвар арчлалт, гадаргуугийн боловсруулалтын ажлыг хийх тухай 2013-05-22
А/512 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-22
А/511 Цэвэр агаарын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-22
А/510 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-21
А/509 Улаанбаатар хотын багц дүрмийг боловсруулах төслийг зохион байгуулах тухай 2013-05-21
А/508 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-05-20
А/507 Санхүүжилтийн түр горимыг үргэлжлүүлэн тогтоох тухай 2013-05-20
А/506 Эрхийн бичгээр урамшуулах тухай 2013-05-20
А/505 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-05-17
А/504 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-17
А/503 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-17
А/501 Эрүүл мэндийн сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-17
А/500 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-17