Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
а/726 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-03
А/729 Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/724 Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг зохицуулах нэмэлт зарим арга хэмжээ авах тухай 2012-11-30
А/719 Нийслэлийн шинэ жилийг тэмдэглэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-30
А/717 Гүрж улсын барилгын салбарын шинэчлэлтэй танилцах аялалд хамруулах тухай 2012-11-30
А/714 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2012-11-28
А/712 Загвар батлах тухай 2012-11-27
А/710 Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай 2012-11-22
А/708 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2012-11-27
А/702 Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/701 Нийслэлд Биеийн тамир, спортын байгууллага үүсч байгуулагдсаны 50 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2012-11-22
А/700 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-22
А/699 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-11-22
А/698 Дулаан, цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/697 Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/696 Нийтийн тээврийн салбарын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/695 Боловсролын салбарын зураг төсвийн ажлын тухай 2012-11-22
А/694 Эрүүл мэндийн салбарын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/693 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/692 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-22