Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/465 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/464 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-10
А/463 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/462 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/461 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-10
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/459 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/458 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/457 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/456 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-09
А/455 ХБНГУ-д явуулах тухай 2013-05-09
А/454 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-05-08
А/453 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-07
А/452 Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай 2013-05-07
А/451 Дүүргийн архивын үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай 2013-05-07
А/450 Газар чөлөөлж, хамгаалалтын зурвас баталгаажуулах тухай 2013-05-06
А/449 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-05-06
А/448 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-05-06
А/447 Хамтран ажиллах тухай 2013-05-06
А/446 Бүгд Найрамдах Сингапур, Бруней Улсуудад явуулах тухай 2013-05-03