Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/470 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-13
А/469 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-13
А/468 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-13
А/467 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-05-13
А/466 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-05-13
А/465 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/464 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-10
А/463 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/462 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/461 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-10
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/459 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/458 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/457 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/456 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-09
А/455 ХБНГУ-д явуулах тухай 2013-05-09
А/454 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-05-08
А/453 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-07
А/452 Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай 2013-05-07
А/451 Дүүргийн архивын үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай 2013-05-07