Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/571 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-06-07
А/570 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа инженерийн шугам сүлжээнүүдийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-07
А/569 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-05
А/568 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-06-05
А/567 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-05
А/566 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-05
А/565 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-04
А/564 Нийслэлийн цахим архив төсөл батлах тухай 2013-06-04
А/563 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-03
А/562 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-06-03
А/561 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-06-03
А/560 Шагнах тухай 2013-06-03
А/559 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/558 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/557 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-03
А/556 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/555 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/554 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/553 “Хог хаягдлын менежмент”-ийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ авах тухай 2013-05-31
А/552 Гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-31