Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/455 ХБНГУ-д явуулах тухай 2013-05-09
А/454 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-05-08
А/453 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-07
А/452 Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай 2013-05-07
А/451 Дүүргийн архивын үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай 2013-05-07
А/450 Газар чөлөөлж, хамгаалалтын зурвас баталгаажуулах тухай 2013-05-06
А/449 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-05-06
А/448 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-05-06
А/447 Хамтран ажиллах тухай 2013-05-06
А/446 Бүгд Найрамдах Сингапур, Бруней Улсуудад явуулах тухай 2013-05-03
А/446 Бүгд Найрамдах Сингапур, Бруней Улсуудад явуулах тухай 2013-05-03
А/445 Нийслэлийн өвөлжилт өнгөрүүлсэн дүн, 2013-2014 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2013-05-03
А/444 Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах байнгын ажиллагаатай комисс томилох тухай 2013-05-03
А/443 Шагнах тухай 2013-05-03
А/442 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-02
А/439 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-04-30
А/438 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-04-30
А/437 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-04-30
А/436 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-30
А/435 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-04-30