Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/899 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-26
А/898 “Улаанбаатар хотын банк” ХХК, “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК дахь нийслэлийн хувь оролцоог шилжүүлэх тухай 2013-09-25
А/897 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-25
А/896 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-23
А/895 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-09-23
А/894 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-09-23
А/893 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-09-23
А/892 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-23
А/891 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-09-23
А/890 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-23
А/889 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-19
А/888 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-09-19
А/887 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-19
А/886 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-19
А/885 Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-09-19
А/884 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-18
А/882 Америкийн нэгдсэн улсад томилон явуулах тухай 2013-09-18
А/881 Япон Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-09-18
А/880 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-09-17
А/879 “Улаанбаатар -Түншлэл 2013” Олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах тухай 2013-09-17