Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/575 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-06-10
А/574 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-11
А/573 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-07
А/572 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-07
А/571 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-06-07
А/570 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа инженерийн шугам сүлжээнүүдийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-07
А/569 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-05
А/568 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-06-05
А/567 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-05
А/566 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-05
А/565 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-04
А/564 Нийслэлийн цахим архив төсөл батлах тухай 2013-06-04
А/563 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-03
А/562 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-06-03
А/561 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-06-03
А/560 Шагнах тухай 2013-06-03
А/559 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/558 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/557 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-03
А/556 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03