Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1181 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-07
А/1180 Нийслэлийн 2018 оны “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2018-12-07
А/1178 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-07
А/1177 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-07
А/1175 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1169 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1168 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1167 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1166 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1165 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1163 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-12-07
А/1161 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2018-12-07
А/1160 Сургалтын орчныг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1159 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-07
А/1158 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1157 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2018-12-07
А/1156 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1155 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1153 Тооллого явуулах тухай 2018-12-07
А/1152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-07