Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/721 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-26
А/720 “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2013-07-25
А/719 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-07-25
А/718 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-25
А/717 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-25
А/716 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-07-24
А/715 Татвар төлөх тухай 2013-07-24
А/714 Дүрэм, орон тоо, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай 2013-07-24
А/713 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-24
А/712 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2013-07-24
А/711 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-07-23
А/710 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/709 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/708 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/707 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/706 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/705 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/704 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/703 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/702 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23