Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/909 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/908 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/907 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/906 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-01
А/905 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-09-30
А/904 Журам батлах тухай 2013-09-30
А/903 Шагнах тухай 2013-09-30
А/902 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-30
А/901 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-26
А/900 БНСУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-09-26
А/899 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-26
А/898 “Улаанбаатар хотын банк” ХХК, “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК дахь нийслэлийн хувь оролцоог шилжүүлэх тухай 2013-09-25
А/897 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-25
А/896 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-23
А/895 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-09-23
А/894 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-09-23
А/893 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-09-23
А/892 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-23
А/891 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-09-23
А/890 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-23