Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/47 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-01-30
А/46 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2014-01-30
А/45 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-01-30
А/44 Ажил дүгнэх тухай 2014-01-29
А/43 Санхүүжилтийн түр горим тогтоох тухай 2014-01-29
А/42 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2014-01-29
А/41 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-28
А/40 Санхүүжилтийн эрх шилжүүлэх тухай 2014-01-28
А/39 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг нийслэлд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр-төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-01-27
А/38 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/37 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/36 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/35 “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/34 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-01-24
А/33 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-01-24
А/32 Журам батлах тухай 2014-01-24
А/31 Ү.Энхтайванг зайн сургалтанд хамруулах тухай 2014-01-24
А/30 Магистрантурт суралцуулах тухай 2014-01-24
А/29 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-24
А/29 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-24